บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดเก็บข้อมูลและการรายงานปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2565 0/5.00 0 2022-07-05 15:31:22
2. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดระดับชั้นของสหกรณ์ในจังหวัดลพบุรี 4.67/5.00 3 2022-07-05 14:43:56
3. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ แนวทางการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์ 5.00/5.00 3 2022-06-23 11:14:53
4. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ภาร 5.00/5.00 2 2022-06-23 11:08:55
5. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ นิคมสหกรณ์กับหน่วยวัดที่ดิน 4.89/5.00 18 2022-05-19 10:33:35
6. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง Erşan Kuneri Netflix izle 0/5.00 0 2022-05-15 04:59:05
7. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร film dizi izle 0/5.00 0 2022-05-15 04:58:00
8. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม hd film izle 0/5.00 0 2022-05-15 04:56:57
9. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ Erşan Kuneri izle 0/5.00 0 2022-05-11 17:07:33
10. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ Kore filmleri izle 0/5.00 0 2022-05-11 17:06:45
11. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ Kraliyetin Gizli Koruyucuları izle 0/5.00 0 2022-05-11 17:05:47
12. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ สหกรณ์กับการควบคุมภายใน 5.00/5.00 1 2022-05-06 16:04:17
13. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 4.71/5.00 7 2022-04-20 11:41:59
14. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง The Mandalorian 1. Sezon İzle 0/5.00 0 2022-04-18 07:49:54
15. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง Uysallar 1. Sezon İzle 0/5.00 0 2022-04-18 07:49:13
16. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง seehdmovies 0/5.00 0 2022-04-18 07:46:28
17. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ สหกรณ์แท็กซี่และสหกรณ์เคหสถาน 5.00/5.00 1 2022-04-11 05:51:50
18. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 5.00/5.00 1 2022-04-11 05:51:42
19. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ สหกรณ์แท็กซี่และสหกรณ์เคหสถาน 0/5.00 0 2022-04-11 05:51:31
20. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การจัดการองค์ความรู้เรื่องคุณสมบัติ สมาชิกภาพ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ 0/5.00 0 2022-04-11 05:51:18