บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ แนวทาง “แบบสำรวจเพื่อติดตามประเมินผล และแบบรายงานการฝึกอบรม โครงการ/หลักสูตรสำหรับบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์” ปี 2565 0/5.00 0 2022-09-25 13:28:45
2. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร แนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับ บุตร – หลานของสมาชิกสหกรณ์ 0/5.00 0 2022-09-25 12:45:07
3. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ Film izle 0/5.00 0 2022-09-13 04:07:13
4. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ Yüzüklerin Ef 0/5.00 0 2022-09-13 04:06:32
5. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง Terim Netflix izle 0/5.00 0 2022-09-13 04:06:09
6. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง Terim izle 0/5.00 0 2022-09-13 04:05:43
7. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง Grande Terim izle 0/5.00 0 2022-09-13 04:05:13
8. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง Fatih Terim Belgeseli izle 0/5.00 0 2022-09-13 04:04:45
9. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แนวทางการส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในกลุ่มเกษตรกร 0/5.00 0 2022-09-07 11:17:15
10. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดนิทรรศการให้น่าสนใจและสวยงาม 0/5.00 0 2022-08-31 15:52:54
11. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 5.00/5.00 2 2022-08-31 11:13:06
12. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการความรู้ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 0/5.00 0 2022-08-31 10:24:27
13. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ 0/5.00 0 2022-08-30 20:53:14
14. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการกำหนดระเบียบและการแก้ไขระเบียบของสหกรณ์ 1.67/5.00 3 2022-08-30 17:07:50
15. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 5.00/5.00 1 2022-08-30 16:42:47
16. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 0/5.00 0 2022-08-30 16:25:42
17. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การควบคุมภายในของกลุ่มเกษตรกร 5.00/5.00 1 2022-08-30 16:22:19
18. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เตรียมความพร้อมการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2022-08-30 16:14:58
19. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อหารือ และขอความเป็นธรรม 0/5.00 0 2022-08-30 16:13:33
20. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การตรวจสอบการถือใช้ระเบียบของสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2022-08-30 16:05:57