บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง Erşan Kuneri Netflix izle 0/5.00 0 2022-05-15 04:59:05
2. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร film dizi izle 0/5.00 0 2022-05-15 04:58:00
3. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม hd film izle 0/5.00 0 2022-05-15 04:56:57
4. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ Erşan Kuneri izle 0/5.00 0 2022-05-11 17:07:33
5. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ Kore filmleri izle 0/5.00 0 2022-05-11 17:06:45
6. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ Kraliyetin Gizli Koruyucuları izle 0/5.00 0 2022-05-11 17:05:47
7. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ สหกรณ์กับการควบคุมภายใน 5.00/5.00 1 2022-05-06 16:04:17
8. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 0/5.00 0 2022-04-20 11:41:59
9. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง The Mandalorian 1. Sezon İzle 0/5.00 0 2022-04-18 07:49:54
10. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง Uysallar 1. Sezon İzle 0/5.00 0 2022-04-18 07:49:13
11. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง seehdmovies 0/5.00 0 2022-04-18 07:46:28
12. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ สหกรณ์แท็กซี่และสหกรณ์เคหสถาน 5.00/5.00 1 2022-04-11 05:51:50
13. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 5.00/5.00 1 2022-04-11 05:51:42
14. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ สหกรณ์แท็กซี่และสหกรณ์เคหสถาน 0/5.00 0 2022-04-11 05:51:31
15. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การจัดการองค์ความรู้เรื่องคุณสมบัติ สมาชิกภาพ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ 0/5.00 0 2022-04-11 05:51:18
16. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ การส่งเสริมสหกรณ์จัดตั้งใหม่ให้สามารถดำเนินการได้ภายใน 1 ปี 3.00/5.00 2 2022-04-11 05:51:04
17. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 0/5.00 0 2022-04-11 05:50:52
18. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 0/5.00 0 2022-04-11 05:50:43
19. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการดำเนินการ 0/5.00 0 2022-04-11 05:50:22
20. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการปฏิบัติตามข้อบังของสหกรณ์ออมทรัพย์และการแก้ไข 0/5.00 0 2022-04-11 05:50:09