บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ Erşan Kuneri izle 0/5.00 0 2022-05-11 17:07:33
2. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ Kore filmleri izle 0/5.00 0 2022-05-11 17:06:45
3. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ สหกรณ์แท็กซี่และสหกรณ์เคหสถาน 5.00/5.00 1 2022-04-11 05:51:50
4. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 5.00/5.00 1 2022-04-11 05:51:42
5. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การจัดการองค์ความรู้เรื่องคุณสมบัติ สมาชิกภาพ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ 0/5.00 0 2022-04-11 05:51:18
6. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 0/5.00 0 2022-04-11 05:50:52
7. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 0/5.00 0 2022-04-11 05:50:43
8. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการดำเนินการ 0/5.00 0 2022-04-11 05:50:22
9. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการปฏิบัติตามข้อบังของสหกรณ์ออมทรัพย์และการแก้ไข 0/5.00 0 2022-04-11 05:50:09
10. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการ 1.00/5.00 1 2022-04-11 05:49:39
11. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย กรณีศึกษา สรุปคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ 5.00/5.00 3 2021-09-07 11:04:17
12. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 5.00/5.00 3 2021-08-31 11:58:37
13. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการดำเนินคดีของสหกรณ์ 5.00/5.00 3 2021-08-30 14:34:25
14. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การร่างระเบียบสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2021-08-30 09:28:24
15. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การกำหนดข้อบังคับของสหกรณ์ และแนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2021-08-29 18:00:45
16. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การประชุมใหญ่และเหตุแห่งการเรียกประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 5.00/5.00 3 2021-08-27 21:25:34
17. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 5.00/5.00 2 2021-08-27 16:38:50
18. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ ทบทวนสัญญาณเตือนภัย พฤติการณ์ และข้อบกพร่องที่น่าสงสัยว่าอาจมีการทุจริต 5.00/5.00 3 2021-08-27 16:12:58
19. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร 4.00/5.00 1 2021-08-27 11:06:33
20. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์และการเขียนรายงานผลการตรวจการสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2021-08-27 10:20:50