บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 5.00/5.00 2 2020-09-08 15:55:02
2. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 3.00/5.00 2 2020-09-08 12:26:24
3. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ และการขอควมเห็นชอบการถือใช้ระเบียบของสหกรณ์ 0/5.00 0 2020-09-03 17:30:09
4. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ สรุปขั้นตอนและแนวทางการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 4.83/5.00 18 2020-09-03 13:14:42
5. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการชำระบัญชีของร้านสหกรณ์มหาวทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำกัด 5.00/5.00 1 2020-09-03 11:06:52
6. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย กระบวนการและระยะเวลาในการร้องขอให้สหกรณ์ล้มละลาย 5.00/5.00 1 2020-09-01 13:34:42
7. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การจัดการองค์ความรู้เรื่องคุณสมบัติ สมาชิกภาพ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ 0/5.00 0 2020-08-31 19:42:21
8. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางปฏิบัติในการใช้อำนาจตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 0/5.00 0 2020-08-31 13:24:16
9. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย คู่มือการปฏิบัติในการออกคำสั่งและการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งตามมาตรา 22(1) (2) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 0/5.00 0 2020-08-31 13:19:13
10. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ 4.76/5.00 17 2020-08-31 12:58:08
11. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี 4.98/5.00 909 2020-08-31 09:12:11
12. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การจัดการความรู้ ข้อบกพร่องด้านทุจริต 5.00/5.00 1 2020-08-28 23:11:01
13. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการดำเนินคดีของสหกรณ์ 4.55/5.00 11 2020-08-28 17:23:21
14. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ว่าด้วยการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ 0/5.00 0 2020-08-28 17:13:47
15. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4.73/5.00 15 2020-08-28 16:54:23
16. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4.67/5.00 15 2020-08-28 16:52:06
17. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ 0/5.00 0 2020-08-28 14:39:44
18. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายค้ำประกันใหม่ที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ควรรู้ 5.00/5.00 1 2020-08-28 11:28:21
19. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการตาม พ.ร.บ.ฉบับใหม่ 4.88/5.00 26 2020-08-28 10:04:31
20. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย จำหน่ายทรัพย์สินผู้ชำระบัญชี 5.00/5.00 3 2020-08-28 09:59:52