บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย กรณีศึกษา สรุปคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ 5.00/5.00 3 2021-09-07 11:04:17
2. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 5.00/5.00 3 2021-08-31 11:58:37
3. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ สหกรณ์แท็กซี่และสหกรณ์เคหสถาน 5.00/5.00 1 2021-08-30 14:40:50
4. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการดำเนินคดีของสหกรณ์ 5.00/5.00 3 2021-08-30 14:34:25
5. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 5.00/5.00 1 2021-08-30 14:24:12
6. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การร่างระเบียบสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2021-08-30 09:28:24
7. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การกำหนดข้อบังคับของสหกรณ์ และแนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2021-08-29 18:00:45
8. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การประชุมใหญ่และเหตุแห่งการเรียกประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 5.00/5.00 3 2021-08-27 21:25:34
9. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 5.00/5.00 2 2021-08-27 16:38:50
10. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ ทบทวนสัญญาณเตือนภัย พฤติการณ์ และข้อบกพร่องที่น่าสงสัยว่าอาจมีการทุจริต 5.00/5.00 3 2021-08-27 16:12:58
11. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร 4.00/5.00 1 2021-08-27 11:06:33
12. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์และการเขียนรายงานผลการตรวจการสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2021-08-27 10:20:50
13. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการติดตามการชำระบัญชีสหกรณ์เมือศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 4.64/5.00 11 2021-08-27 09:32:08
14. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการจัดทำข้อบังคับสหกรณ์ให้สอดคล้องกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2563 5.00/5.00 1 2021-08-26 17:39:06
15. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตของสถาบันเกษตรกร 4.80/5.00 35 2021-08-26 15:44:37
16. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 4.00/5.00 2 2021-08-26 13:42:47
17. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ 2.00/5.00 1 2021-08-23 16:41:36
18. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การกำหนดระเบียบและแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 4.96/5.00 52 2021-08-19 16:27:25
19. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไข้ข้อบกพร่องของสหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด 4.94/5.00 16 2021-08-19 16:15:52
20. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการจัดการข้อสังเกต 3.50/5.00 4 2021-08-19 15:08:58