บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการบริหารความเสี่ยงการให้สินเชื่อของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดกาฬสินธุ์ 0/5.00 0 2020-09-10 15:30:11
2. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การกระจายผลผลิต (มะม่วง) ในช่วงวิกฤตโควิด-19 0/5.00 0 2020-09-10 15:07:23
3. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเกษตรผสมผสานต 0/5.00 0 2020-09-09 14:33:20
4. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การประชุมกลุ่มสมาชิกให้ประสบผลสำเร็จ 0/5.00 0 2020-09-09 14:31:06
5. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การจัดทำแนวทางการพิจารณาสินเชื่อสำหรับการให้กู้ระหว่างสหกรณ์ร่วมกับการใช้เครื่อง Credit Scoring 5.00/5.00 1 2020-09-08 15:13:39
6. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรกล โรงสีข้าว ปัญหาที่เกิดในกระบวนการสีข้าวสาเหตุและแก้ไข 5.00/5.00 1 2020-09-08 14:59:09
7. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร SERVICE MIND 0/5.00 0 2020-09-08 13:20:57
8. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปข้าวสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2020-09-03 17:21:59
9. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การจัดที่ดินด้วยวิธีการสหกรณ์ในรูปนิคมสหกรณ์ และ การจัดสรรที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 0/5.00 0 2020-09-03 17:18:26
10. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 0/5.00 0 2020-09-03 13:23:26
11. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางในการส่งเสริมให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 4.91/5.00 23 2020-09-03 13:10:39
12. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การรวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่ายของสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอโดยเครือข่ายเอกชน 5.00/5.00 1 2020-09-03 11:52:55
13. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การเตรียมการก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2020-09-03 11:48:48
14. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนาธุรกิจรวบรวมผลผลิต (การรวบรวมมันสำปะหลัง)ของสหกรณ์การเกษตรหนองบัวระเหว จำกัด 1.00/5.00 1 2020-09-03 11:48:01
15. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร กรป.กลางมะปรางมันปัตตานี จำกัด 5.00/5.00 1 2020-09-03 11:08:45
16. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมการประชุมกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรปะนาเระ 0/5.00 0 2020-09-03 11:02:48
17. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การให้ความรู้เกี่ยวกับการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (Marine Catch Purchasing Document : MCPD) เพื่อตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของสินค้าประมงในรูปแบบสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2020-09-01 16:05:24
18. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในระบบสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2020-09-01 15:56:35
19. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพิจารณากำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ 5.00/5.00 3 2020-09-01 13:44:27
20. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดปราจีนบุรี 5.00/5.00 1 2020-09-01 13:30:48