บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริการที่ดี 5.00/5.00 1 2021-04-30 17:19:00
2. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ระบบเกษตรพันธสัญญากับงานสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2021-04-30 16:48:43
3. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การดำเนินการบังคับดคีแพ่ง กรณีบังคับยึดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 5.00/5.00 1 2021-04-30 16:48:07
4. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมการควบคุมภายในสหกรณ์ 5.00/5.00 4 2020-09-15 14:33:08
5. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงในสหกรณ์ออมทรัพย์ 5.00/5.00 3 2020-09-15 14:31:29
6. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ 3.60/5.00 5 2020-09-10 15:07:55
7. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2020-09-08 15:19:47
8. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือกำหนดระเบียบของสหกรณ์ 3.67/5.00 3 2020-09-08 13:51:27
9. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ขั้นตอการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามร่างระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ ณ 17 สิงหาคม 2560 0/5.00 0 2020-09-08 13:18:55
10. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดทำรายงานประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4.50/5.00 2 2020-09-08 12:31:15
11. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 3.00/5.00 2 2020-09-08 12:30:08
12. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การสร้างกราฟใน microsoft office excel 0/5.00 0 2020-09-03 17:12:52
13. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเริมธรรมภิบาลสีขาวในสหกรณฺ 0/5.00 0 2020-09-03 13:21:54
14. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2020-09-03 12:51:11
15. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การตีความระเบียบสหกรณ์ตามพรบ.สหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 0/5.00 0 2020-09-03 12:48:45
16. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการแนะนำให้สหกรณ์ดำเนินการบังคับคดีโดยไม่จัดจ้างทนายความ 5.00/5.00 1 2020-09-03 12:42:46
17. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 5.00/5.00 1 2020-09-03 12:03:59
18. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2020-09-03 12:01:26
19. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือการบริหารการจัดการกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2020-09-03 11:55:52
20. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเยี่ยมติดตามผลการดาเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนตามพระราชดำริ 5.00/5.00 3 2020-09-03 11:06:01