บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการเป็นวิทยากร 0/5.00 0 2020-09-11 09:30:02
2. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การจัดการองค์ความรู้ ด้านการบริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 5.00/5.00 1 2020-09-10 14:15:09
3. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การทำสารคดี 4.78/5.00 18 2020-09-08 16:42:56
4. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทคนิคการพูดในที่ชุมชน 4.00/5.00 1 2020-09-08 12:33:11
5. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การสร้างช่องทางการเข้าถึงสื่อในยุค 4.0 ด้วย QR CODE 0/5.00 0 2020-09-01 11:35:26
6. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทคนิคการเล่าเรื่องให้จับจิตจับใจ 0/5.00 0 2020-09-01 11:33:41
7. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ แนวทางการตรวจสอบเอกสารประกอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0/5.00 0 2020-09-01 10:01:50
8. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ 0/5.00 0 2020-09-01 09:55:28
9. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ แนวทางการใช้เครื่องมือในการวิเคราะหเ์พื่อประเมินสถานภาพของสหกรณ์ 0/5.00 0 2020-08-31 15:19:40
10. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ คู่มือการจัดสรุปข้อมูลในกระดาษหนึ่งใบให้เข้าใจประเด็น (One Page Summary and Report) 0/5.00 0 2020-08-31 13:12:45
11. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การแนะนำสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร ที่มีการทุจริต 0/5.00 0 2020-08-30 20:08:19
12. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล แนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 0/5.00 0 2020-08-30 20:06:40
13. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล แนวการพัฒนาความเข็มแข็งของสหกรณ์ 0/5.00 0 2020-08-30 20:04:06
14. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล เทคนิคการประสานงาน 0/5.00 0 2020-08-30 18:56:52
15. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การเลือกใช้เครื่องมือในการจัดฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม 0/5.00 0 2020-08-28 16:33:17
16. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล แนวทางการปฏิบัติงานทดแทนกันอย่างมีประสิทธิภาพ 0/5.00 0 2020-08-28 15:15:43
17. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล แนวทางการปฏิบัติงานทดแทนกันอย่างมีประสิทธิภาพ 5.00/5.00 2 2020-08-28 15:14:26
18. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การกำหนดวงเงินกู้ยืมค้ำประกันประจำปี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ 5.00/5.00 1 2020-08-25 14:45:27
19. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล คู่มือการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sarabun) 0/5.00 0 2020-08-25 09:43:02
20. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) 0/5.00 0 2020-08-25 09:41:39