บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การเขียนหนังสิอราชการ 4.38/5.00 8 2017-09-06 04:05:48
2. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ มาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 5.00/5.00 6 2016-08-26 04:16:52
3. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การทำงานเป็นทีม 5.00/5.00 6 2017-08-04 05:27:03
4. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 4.67/5.00 6 2016-08-29 06:25:27
5. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล เส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ(Career Path) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 4.00/5.00 6 2016-08-29 05:35:47
6. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การสร้างทีมงานที่ดี 3.43/5.00 7 2016-08-30 09:32:08
7. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การจัดทำแผลกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 4.20/5.00 5 2016-08-26 12:36:02
8. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การทำงานเป็นทีม 4.20/5.00 5 2017-08-24 05:56:08
9. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย 5.00/5.00 4 2016-08-26 04:04:51
10. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน 5.00/5.00 4 2016-08-29 06:24:23
11. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การกู้ยืมเงินเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 5.00/5.00 4 2016-08-29 06:38:25
12. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การจัดอบรมตามวิถีอิสลาม 4.00/5.00 4 2016-08-30 10:37:53
13. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ KM การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 5.00/5.00 3 2016-08-30 05:39:28
14. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การบริหารโครงการฝึกอบรมขนาดใหญ่ 5.00/5.00 3 2016-08-30 10:35:58
15. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล คู่มืือการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 5.00/5.00 3 2017-08-30 05:15:01
16. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 4.33/5.00 3 2016-08-30 11:10:53
17. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การใช้คำว่า เพื่อโปรดทราบ โปรดดำเนินการ และ เพื่อโปรดพิจารณา 5.00/5.00 2 2016-08-22 09:28:50
18. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง 5.00/5.00 2 2016-08-26 12:38:33
19. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล มาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 5.00/5.00 2 2016-08-29 10:22:36
20. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การจัดทำผลงานทางวิชาการ(คู่มือการจัดทำผลงานทางวิชาการ) 5.00/5.00 2 2016-08-29 06:18:06