บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม นวัตกรรม mandalorian izle 0/5.00 0 2022-04-11 05:44:24
2. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร 7 วิธีแก้คอมช้า สำหรับผู้ที่ใช้งาน Windows 10 5.00/5.00 1 2021-12-29 10:17:33
3. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้าง E-Book จาก โปรแกรม Flip PDF Professional 5.00/5.00 3 2021-09-02 15:44:30
4. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์ 5.00/5.00 3 2021-08-31 16:05:06
5. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร วิธีใช้งาน Team Viewer 5.00/5.00 2 2021-08-30 15:53:20
6. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร เทคนิคการออกแบบ PPT ให้สวยงาม 5.00/5.00 2 2021-08-30 14:33:28
7. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม นวัตกรรม คู่มือการสร้าง QR CODE 5.00/5.00 2 2021-08-30 13:40:59
8. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ในการอบรม 3.00/5.00 2 2021-08-27 15:59:16
9. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การจัดประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom meeting V. 2021 5.00/5.00 1 2021-08-26 17:03:03
10. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การฝึกอบรมผ่านอินเตอร์เน๊ต 0/5.00 0 2021-08-20 15:15:48
11. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom Cloud Meetings 5.00/5.00 2 2021-08-13 15:21:50
12. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร ความรู้เบื่องต้น & การแก้ไขปัญหาของเบื่องต้น ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน Internet & Network System 0/5.00 0 2020-09-11 09:50:43
13. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร เทคนิคการนำเสนอและแต่งภาพเพื่อรายงานผลการฝึกอบรมผ่านPower Point 5.00/5.00 2 2020-09-10 14:14:00
14. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร คู่มือวิธีการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 5.00/5.00 1 2020-09-08 13:48:17
15. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร ระบบรวบรวมไฟล์สำหรับองค์กร(File Server) 5.00/5.00 3 2020-09-08 13:14:19
16. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้งาน GPSMAP 62sc สำหรับการใช้งานเกี่ยวกับงานด้านที่ดินในนิคมสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2020-09-01 13:33:06
17. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร คู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting (สำหรับ Admin) 5.00/5.00 3 2020-08-31 16:30:54
18. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างแบบประเมินการฝึกอบรมออนไลน์ด้วย google froms 5.00/5.00 1 2020-08-31 15:00:58
19. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้งาน Windows 10 5.00/5.00 1 2020-08-31 10:09:44
20. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการส่งเสริมสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2020-08-30 15:44:21