บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การจัดทำสื่อ VTR เพื่อประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ในจังหวัดอ่างทอง ด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio 4.56/5.00 16 2016-08-16 04:50:21
2. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม นวัตกรรม เรื่อง โปรแกรมประเมินความเข้มแข็งของสหกรณ์ 4.92/5.00 13 2017-08-31 04:22:49
3. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร คู่มือการทำ Photoshop เบื้องต้น 5.00/5.00 8 2016-08-09 11:48:57
4. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้งานโปรแกรม WaveLab 4.43/5.00 7 2017-09-18 05:46:57
5. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร เปรียบเทียบไฟล์ข้อมูล 2 ไฟล์ โดยใช้ Microsoft Excel 4.20/5.00 5 2016-08-30 10:34:00
6. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การออกแบบระบบเครือข่าย 5.00/5.00 2 2016-08-10 11:12:06
7. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร เทคนิคการนำเสนอด้วยโปรแกรม 3 มิติ 5.00/5.00 2 2016-08-18 11:27:40
8. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้โปรแกรม Recuva สำหรับการกู้ข้อมูลที่หายไป 5.00/5.00 2 2016-08-30 11:10:15
9. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การผลิตสื่อวีดีทัศน์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2017-08-09 08:34:43
10. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร วิธีการสำรองประวัติสนทนา LINE ป้องกันการสูญหาย 5.00/5.00 2 2017-08-31 04:57:03
11. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การผลิตสื่อเพื่อแนะนำศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ 3.00/5.00 2 2016-08-18 11:26:10
12. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 5.00/5.00 1 2016-08-24 11:05:18
13. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ฯ 8 จ.ขอนแก่น 5.00/5.00 1 2016-08-30 09:22:04
14. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ 5.00/5.00 1 2016-09-07 04:17:08
15. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้ Google Form เพื่อสร้างแบบสอบถาม Online 5.00/5.00 1 2017-08-19 01:19:04
16. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้ Google Form เพื่อสร้างแบบสอบถาม Online 5.00/5.00 1 2017-08-19 01:21:29
17. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 3.00/5.00 1 2017-08-24 10:26:25