บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร ความรู้เบื่องต้น & การแก้ไขปัญหาของเบื่องต้น ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน Internet & Network System 0/5.00 0 2020-09-11 09:50:43
2. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร เทคนิคการนำเสนอและแต่งภาพเพื่อรายงานผลการฝึกอบรมผ่านPower Point 5.00/5.00 2 2020-09-10 14:14:00
3. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร คู่มือวิธีการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 5.00/5.00 1 2020-09-08 13:48:17
4. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร ระบบรวบรวมไฟล์สำหรับองค์กร(File Server) 5.00/5.00 2 2020-09-08 13:14:19
5. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้งาน GPSMAP 62sc สำหรับการใช้งานเกี่ยวกับงานด้านที่ดินในนิคมสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2020-09-01 13:33:06
6. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร คู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting (สำหรับ Admin) 5.00/5.00 3 2020-08-31 16:30:54
7. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างแบบประเมินการฝึกอบรมออนไลน์ด้วย google froms 0/5.00 0 2020-08-31 15:00:58
8. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้งาน Windows 10 0/5.00 0 2020-08-31 10:09:44
9. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการส่งเสริมสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2020-08-30 15:44:21
10. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร วิธีการใช้ Application Zoom Cloud Meetings 0/5.00 0 2020-08-29 17:30:45
11. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างแบบทดสอบความรู้ด้วย Google Form 0/5.00 0 2020-08-28 19:09:37
12. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม นวัตกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงปริมาณ ด้วยโปรแกรม SPSS เพื่อใช้ในงานฝึกอบรม 0/5.00 0 2020-08-28 16:30:33
13. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร เทคนิคการสร้าง power point 4.00/5.00 1 2020-08-28 11:36:31
14. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม นวัตกรรม คู่มือองค์ความรู้การใช้โปรแกรมประเมินมาตรฐานสหกรณ์ เพื่อวางแผนและส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสู่ระดับดีเลิศ 0/5.00 0 2020-08-28 11:28:29
15. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร รูปแบบการพัฒนาตลาดดิจิทัลของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดพิษณุโลก 0/5.00 0 2020-08-28 11:18:35
16. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม นวัตกรรม การใช้ Google Form ในการจัดทำแบบประเมินผลโครงการฝึกอบรมแบบออนไลน์ 5.00/5.00 2 2020-08-28 08:28:04
17. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร เทคนิคการขายสินค้าออนไลน์ 5.00/5.00 2 2020-08-28 08:26:45
18. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การผลิตสื่อวีดีทัศน์สำหรับการประชาสัมพันธ์ 0/5.00 0 2020-08-25 16:16:46
19. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การจำหน่ายสินค้าออนไลน์ทาง Shopee 0/5.00 0 2020-08-25 13:32:42
20. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้าง Infographics ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เบี้องต้น 5.00/5.00 5 2020-08-19 10:24:35