บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร องค์ความรู้การยกระดับมาตรฐานสหกรณ์ \\\\ 4.94/5.00 701 2017-03-31 09:38:38
2. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารจัดการฝึกอบรม 4.96/5.00 574 2017-08-11 08:41:55
3. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การสร้างองค์การแห่งความพึงพอใจ 4.73/5.00 335 2017-09-06 08:26:10
4. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5.00/5.00 298 2019-08-30 17:29:06
5. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเขียนหนังสือราชการ 4.87/5.00 137 2019-08-30 09:03:15
6. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม 4.84/5.00 90 2017-08-24 05:24:34
7. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การยืมเงินและส่งใช้เงินยืมราชการ 4.49/5.00 81 2019-08-28 13:58:13
8. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 4.75/5.00 76 2017-09-13 05:05:33
9. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร งานสารบรรณ 4.96/5.00 56 2019-08-26 09:20:09
10. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม และติดตาม การประเมินผลและการบริหารค่าใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560 4.97/5.00 36 2017-09-05 05:01:38
11. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การบริหารความเสี่ยง 4.70/5.00 33 2019-08-20 15:43:19
12. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การขอสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 4.87/5.00 31 2019-08-29 11:20:17
13. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การทำลายหนังสือราชการ 4.59/5.00 32 2019-08-30 08:49:39
14. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) 4.96/5.00 26 2019-08-30 13:40:34
15. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร แนวทางการส่งเสริมการควบคุมภายในของสหกรณ์ 4.73/5.00 26 2019-08-27 15:20:40
16. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร 4.55/5.00 22 2016-08-30 04:20:48
17. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกค่าใชัจ่ายในการเดินทางไปราชการ 5.00/5.00 20 2019-08-30 17:08:52
18. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การตรวจสอบข้อมูลบัญชีผิดดุล 5.00/5.00 16 2019-08-26 11:26:51
19. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 4.16/5.00 19 2016-08-19 05:36:56
20. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร รู้จักมนุษย์ 4 ประเภท พิชิตภารกิจองค์กร 4.91/5.00 11 2017-08-21 04:56:24