บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร แนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับ บุตร – หลานของสมาชิกสหกรณ์ 0/5.00 0 2022-09-25 12:45:07
2. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ Film izle 0/5.00 0 2022-09-13 04:07:13
3. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง Terim Netflix izle 0/5.00 0 2022-09-13 04:06:09
4. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง Terim izle 0/5.00 0 2022-09-13 04:05:43
5. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง Grande Terim izle 0/5.00 0 2022-09-13 04:05:13
6. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง Fatih Terim Belgeseli izle 0/5.00 0 2022-09-13 04:04:45
7. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 5.00/5.00 2 2022-08-31 11:13:06
8. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 0/5.00 0 2022-08-30 16:25:42
9. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด 3.67/5.00 3 2022-08-30 12:02:24
10. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางการปฏิบัติ ในการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ 5.00/5.00 1 2022-08-30 10:35:47
11. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ (Google Calendar & Google Form) ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 0/5.00 0 2022-08-30 09:06:56
12. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร แนวทางการใช้โปรแกรมระบบสารบรรณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 0/5.00 0 2022-08-29 13:12:00
13. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเสริมสร้างความสมดุลชีวิตคนทำงาน 4.73/5.00 15 2022-08-29 12:32:38
14. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง คู่มือการเบิกจ่าย ขอรับบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ 5.00/5.00 2 2022-08-28 14:34:57
15. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง คู่มือการเบิกจ่าย ขอรับบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ 5.00/5.00 1 2022-08-28 14:30:52
16. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การจดรายงานการประชุม 0/5.00 0 2022-08-26 09:50:09
17. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง รู้ทันกฎระเบียบทางราชการ 0/5.00 0 2022-08-25 15:43:36
18. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมในประเทศ 5.00/5.00 1 2022-08-24 09:55:52
19. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การพิมพ์หนังสือราชการภายใน 5.00/5.00 1 2022-08-18 10:15:14
20. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนลูกหนี้ของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยใช้โปรแกรม Excel 5.00/5.00 1 2022-08-16 15:05:40