บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร 7 วิธีแก้คอมช้า สำหรับผู้ที่ใช้งาน Windows 10 5.00/5.00 1 2021-12-29 10:17:33
2. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย กรณีศึกษา สรุปคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ 5.00/5.00 3 2021-09-07 11:04:17
3. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้าง E-Book จาก โปรแกรม Flip PDF Professional 5.00/5.00 3 2021-09-02 15:44:30
4. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร โครงการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (โครงการพิเศษ) ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง 4.85/5.00 20 2021-09-02 11:26:48
5. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล การพัฒนาเครื่องมือในการติดตามผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 5.00/5.00 4 2021-08-31 19:25:31
6. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้าง 4.96/5.00 2121 2021-08-31 17:16:00
7. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เคหสถาน ประจำปีงบประมาณ 2564 2.00/5.00 2 2021-08-31 17:14:17
8. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 4.98/5.00 2032 2021-08-31 17:13:55
9. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ Service Mind Boost up” 5.00/5.00 2 2021-08-31 16:18:11
10. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวการพัฒนาความเข็มแข็งของสหกรณ์ 0/5.00 0 2021-08-31 16:08:41
11. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ 0/5.00 0 2021-08-31 16:07:52
12. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์ 5.00/5.00 3 2021-08-31 16:05:06
13. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เรื่องแนวทางการบริหารธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตร 5.00/5.00 1 2021-08-31 15:57:12
14. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารโครงการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 0/5.00 0 2021-08-31 15:54:34
15. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 3.00/5.00 2 2021-08-31 14:55:39
16. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ คู่มือในการจัดโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ” รุ่นที่ 16 ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (ระบบ Zoom) 5.00/5.00 2 2021-08-31 14:54:46
17. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการเขียนข่าว/บทความ และประเด็นที่ควรเป็นข่าว 4.67/5.00 3 2021-08-31 14:39:39
18. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารจัดการเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 5.00/5.00 1 2021-08-31 14:30:03
19. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ราชพัสดุ 5.00/5.00 1 2021-08-31 13:25:58
20. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำรายงานประจำปี 4.00/5.00 1 2021-08-31 12:49:03