บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมการควบคุมภายในของสหกรณ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 4.75/5.00 16 2021-06-10 16:02:24
2. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ 4.53/5.00 15 2021-06-02 15:30:13
3. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง. 4.00/5.00 2 2021-05-20 11:45:28
4. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำและใช้ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการการส่งเสริมสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2021-04-30 17:20:10
5. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริการที่ดี 5.00/5.00 1 2021-04-30 17:19:00
6. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ระบบเกษตรพันธสัญญากับงานสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2021-04-30 16:48:43
7. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การดำเนินการบังคับดคีแพ่ง กรณีบังคับยึดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 5.00/5.00 1 2021-04-30 16:48:07
8. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการบริหารหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2021-04-30 16:46:48
9. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การเตรียมการก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2021-04-30 16:46:05
10. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนาธุรกิจรวบรวมผลผลิต (การรวบรวมมันสำปะหลัง)ของสหกรณ์การเกษตรหนองบัวระเหว จำกัด 1.00/5.00 1 2021-04-30 16:44:46
11. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ แนวทางการยืมใช้พัสดุ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 4.50/5.00 8 2020-09-17 09:08:21
12. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมการควบคุมภายในสหกรณ์ 5.00/5.00 4 2020-09-15 14:33:08
13. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงในสหกรณ์ออมทรัพย์ 5.00/5.00 3 2020-09-15 14:31:29
14. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร ความรู้เบื่องต้น & การแก้ไขปัญหาของเบื่องต้น ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน Internet & Network System 0/5.00 0 2020-09-11 09:50:43
15. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร พัฒนาทักษะการจัดห้องประชุม 0/5.00 0 2020-09-11 09:33:25
16. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการเป็นวิทยากร 0/5.00 0 2020-09-11 09:30:02
17. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการบริหารความเสี่ยงการให้สินเชื่อของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดกาฬสินธุ์ 0/5.00 0 2020-09-10 15:30:11
18. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ 3.60/5.00 5 2020-09-10 15:07:55
19. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การกระจายผลผลิต (มะม่วง) ในช่วงวิกฤตโควิด-19 0/5.00 0 2020-09-10 15:07:23
20. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การจัดการองค์ความรู้ ด้านการบริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 5.00/5.00 1 2020-09-10 14:15:09