บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
21. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การประชุมกลุ่มสมาชิกให้ประสบผลสำเร็จ 0/5.00 0 2020-09-09 14:31:06
22. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การทำสารคดี 4.78/5.00 18 2020-09-08 16:42:56
23. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1.00/5.00 1 2020-09-08 16:04:49
24. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 5.00/5.00 2 2020-09-08 15:55:02
25. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2020-09-08 15:19:47
26. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การจัดทำแนวทางการพิจารณาสินเชื่อสำหรับการให้กู้ระหว่างสหกรณ์ร่วมกับการใช้เครื่อง Credit Scoring 5.00/5.00 1 2020-09-08 15:13:39
27. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 3.00/5.00 2 2020-09-08 15:07:23
28. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรกล โรงสีข้าว ปัญหาที่เกิดในกระบวนการสีข้าวสาเหตุและแก้ไข 5.00/5.00 1 2020-09-08 14:59:09
29. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง คู่มือแนวทางจัดทำขั้นตอนการขออนุมัติและเบิกจ่ายจัดอบรมในโครงการตามแผนปฏิบัติงาน 4.00/5.00 1 2020-09-08 13:53:47
30. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือกำหนดระเบียบของสหกรณ์ 3.67/5.00 3 2020-09-08 13:51:27
31. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร คู่มือวิธีการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 5.00/5.00 1 2020-09-08 13:48:17
32. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร SERVICE MIND 0/5.00 0 2020-09-08 13:20:57
33. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ขั้นตอการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามร่างระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ ณ 17 สิงหาคม 2560 0/5.00 0 2020-09-08 13:18:55
34. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร ระบบรวบรวมไฟล์สำหรับองค์กร(File Server) 5.00/5.00 2 2020-09-08 13:14:19
35. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทคนิคการพูดในที่ชุมชน 4.00/5.00 1 2020-09-08 12:33:11
36. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดทำรายงานประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4.50/5.00 2 2020-09-08 12:31:15
37. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 3.00/5.00 2 2020-09-08 12:30:08
38. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 3.00/5.00 2 2020-09-08 12:26:24
39. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ และการขอควมเห็นชอบการถือใช้ระเบียบของสหกรณ์ 0/5.00 0 2020-09-03 17:30:09
40. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปข้าวสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2020-09-03 17:21:59