บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
41. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การจัดที่ดินด้วยวิธีการสหกรณ์ในรูปนิคมสหกรณ์ และ การจัดสรรที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 0/5.00 0 2020-09-03 17:18:26
42. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การสร้างกราฟใน microsoft office excel 0/5.00 0 2020-09-03 17:12:52
43. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 0/5.00 0 2020-09-03 13:23:26
44. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเริมธรรมภิบาลสีขาวในสหกรณฺ 0/5.00 0 2020-09-03 13:21:54
45. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ สรุปขั้นตอนและแนวทางการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 4.83/5.00 18 2020-09-03 13:14:42
46. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร แนวปฏิบัติหลักการควบคุมภายใน 4.81/5.00 21 2020-09-03 13:14:25
47. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางในการส่งเสริมให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 4.91/5.00 23 2020-09-03 13:10:39
48. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2020-09-03 12:51:11
49. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การตีความระเบียบสหกรณ์ตามพรบ.สหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 0/5.00 0 2020-09-03 12:48:45
50. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการแนะนำให้สหกรณ์ดำเนินการบังคับคดีโดยไม่จัดจ้างทนายความ 5.00/5.00 1 2020-09-03 12:42:46
51. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 5.00/5.00 1 2020-09-03 12:03:59
52. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2020-09-03 12:01:26
53. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือการบริหารการจัดการกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2020-09-03 11:55:52
54. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร กรป.กลางมะปรางมันปัตตานี จำกัด 5.00/5.00 1 2020-09-03 11:08:45
55. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการชำระบัญชีของร้านสหกรณ์มหาวทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำกัด 5.00/5.00 1 2020-09-03 11:06:52
56. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเยี่ยมติดตามผลการดาเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนตามพระราชดำริ 5.00/5.00 3 2020-09-03 11:06:01
57. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมการประชุมกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรปะนาเระ 0/5.00 0 2020-09-03 11:02:48
58. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด/สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ - ๒ 0/5.00 0 2020-09-02 16:13:58
59. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารโครงการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 5.00/5.00 1 2020-09-01 17:37:18
60. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การให้ความรู้เกี่ยวกับการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (Marine Catch Purchasing Document : MCPD) เพื่อตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของสินค้าประมงในรูปแบบสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2020-09-01 16:05:24