บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
41. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 4.78/5.00 9 2022-08-30 10:32:44
42. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างอัลวาตาร์สำหรับงานinfogrphic 5.00/5.00 1 2022-08-30 10:26:54
43. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ แนวทางการแนะนำส่งเสริมและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 0/5.00 0 2022-08-30 10:25:07
44. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างเสน่ห์เมื่ออยู่หน้ากล้อง CHARISMA Influencer 0/5.00 0 2022-08-30 10:24:54
45. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การขอเอกสารสิทธิในที่ดินนิคมสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2022-08-30 09:53:24
46. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การใช้ Application Smart 4M ของสหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด เป็นแนวทางในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช 5.00/5.00 1 2022-08-30 09:45:37
47. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2022-08-30 09:36:25
48. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์และการเขียนรายงาน 1.75/5.00 4 2022-08-30 09:22:13
49. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ (Google Calendar & Google Form) ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 0/5.00 0 2022-08-30 09:06:56
50. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ 4.75/5.00 20 2022-08-29 16:59:21
51. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ 4.97/5.00 60 2022-08-29 16:20:24
52. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร คู่มือการสร้างแบบสอบถามและข้อสอบออนไลน์ ด้วย Google Form 5.00/5.00 1 2022-08-29 15:54:33
53. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการระดมสมอง 0/5.00 0 2022-08-29 15:23:52
54. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การกำหนดข้อบังคับของสหกรณ์และแนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งนายทะเบียนสกหรณ์ 0/5.00 0 2022-08-29 14:58:17
55. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ 0/5.00 0 2022-08-29 14:13:35
56. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร แนวทางการใช้โปรแกรมระบบสารบรรณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 0/5.00 0 2022-08-29 13:12:00
57. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเสริมสร้างความสมดุลชีวิตคนทำงาน 4.73/5.00 15 2022-08-29 12:32:38
58. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนะนำส่งเสริมการปิดบัญชีของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร ภายใน 30 วัน นับแต่สิ้นปีบัญชี 0/5.00 0 2022-08-29 12:00:22
59. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การของบประมาณพื่อดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุน เงินอุดหนุน จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 0/5.00 0 2022-08-29 11:54:30
60. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting 5.00/5.00 2 2022-08-29 11:27:23