บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
61. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง คู่มือการเบิกจ่าย ขอรับบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ 5.00/5.00 2 2022-08-28 14:34:57
62. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง คู่มือการเบิกจ่าย ขอรับบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ 5.00/5.00 1 2022-08-28 14:30:52
63. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ 0/5.00 0 2022-08-26 15:49:18
64. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 5.00/5.00 2 2022-08-26 15:30:32
65. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการป้องกันการเกิดการทุจริตในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 5.00/5.00 1 2022-08-26 14:56:39
66. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ ทบทวนสัญญาณเตือนภัย พฤติการณ์ และข้อสังเกต เพื่อป้องกันก่อนเกิดการทุจริต 5.00/5.00 1 2022-08-26 14:50:58
67. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 0/5.00 0 2022-08-26 14:38:35
68. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย คำสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ตาม มาตรา 20 และ 21 พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 0/5.00 0 2022-08-26 14:37:23
69. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การประเมินผลโครงการฝึกอบรม 0/5.00 0 2022-08-26 14:34:04
70. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารโครงการฝึกอบรม 0/5.00 0 2022-08-26 14:30:16
71. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ ขั้นตอนการสอบทานความถูกต้องของลูกหนี้สหกรณ์ 5.00/5.00 1 2022-08-26 11:41:43
72. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ ขั้นตอนการสอบทานความถูกต้องของลูกหนี้สหกรณ์ 0/5.00 0 2022-08-26 11:40:18
73. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทคนิดการบริหารโครงการฝึกอบรม (อย่างมีประสิทธิืภาพ) 5.00/5.00 1 2022-08-26 09:59:18
74. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การจดรายงานการประชุม 0/5.00 0 2022-08-26 09:50:09
75. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทคนิคการเป็นพิธีกรในงานฝึกอบรม 5.00/5.00 1 2022-08-25 20:39:07
76. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี (สหกรณ์ประเภทการเกษตร) 4.33/5.00 6 2022-08-25 16:58:17
77. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการกำหนดระเบียบสหกรณ์เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 3.80/5.00 5 2022-08-25 16:20:22
78. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง รู้ทันกฎระเบียบทางราชการ 0/5.00 0 2022-08-25 15:43:36
79. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์อย่างง่าย เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จสำหรับส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็ก 0/5.00 0 2022-08-25 15:36:00
80. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้โปรแกรมWondershare Filmora9 5.00/5.00 1 2022-08-25 12:57:26