บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
61. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในระบบสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2020-09-01 15:56:35
62. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพิจารณากำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ 5.00/5.00 3 2020-09-01 13:44:27
63. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย กระบวนการและระยะเวลาในการร้องขอให้สหกรณ์ล้มละลาย 5.00/5.00 1 2020-09-01 13:34:42
64. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้งาน GPSMAP 62sc สำหรับการใช้งานเกี่ยวกับงานด้านที่ดินในนิคมสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2020-09-01 13:33:06
65. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดปราจีนบุรี 5.00/5.00 1 2020-09-01 13:30:48
66. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การสร้างช่องทางการเข้าถึงสื่อในยุค 4.0 ด้วย QR CODE 0/5.00 0 2020-09-01 11:35:26
67. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทคนิคการเล่าเรื่องให้จับจิตจับใจ 0/5.00 0 2020-09-01 11:33:41
68. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง เทคนิคและกระบวนการเบิก-จ่ายเงินระบบ GFMIS และKTB Corproate online 0/5.00 0 2020-09-01 11:31:38
69. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นๆ ของสถาบันเกษตรกร (ยกเว้นกองทุนพัฒนาหสกรณ์) 0/5.00 0 2020-09-01 11:17:03
70. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 5.00/5.00 1 2020-09-01 10:23:33
71. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ แนวทางการตรวจสอบเอกสารประกอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0/5.00 0 2020-09-01 10:01:50
72. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ 0/5.00 0 2020-09-01 09:55:28
73. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการวิเคราะห์คำขอกู้เงิน กพส. แผนธุรกิจระยะสั้น (จัดหา/รวบรวม/สินเชื่อ) 0/5.00 0 2020-09-01 09:55:23
74. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การดำเนินคดีและการบังคับคดีแพ่ง กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 0/5.00 0 2020-09-01 09:53:29
75. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด 0/5.00 0 2020-08-31 21:35:25
76. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ 3.50/5.00 2 2020-08-31 20:19:08
77. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ สหกรณ์แท็กซี่และสหกรณ์เคหสถาน 0/5.00 0 2020-08-31 19:43:22
78. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การจัดการองค์ความรู้เรื่องคุณสมบัติ สมาชิกภาพ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ 0/5.00 0 2020-08-31 19:42:21
79. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ การส่งเสริมสหกรณ์จัดตั้งใหม่ให้สามารถดำเนินการได้ภายใน 1 ปี 3.00/5.00 2 2020-08-31 19:40:52
80. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ กระบวนการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ กรณีรายจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน 4.89/5.00 9 2020-08-31 19:32:23