บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
61. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม นวัตกรรม คู่มือการสร้าง QR CODE 5.00/5.00 2 2021-08-30 13:40:59
62. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 5.00/5.00 3 2021-08-30 12:14:05
63. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม 0/5.00 0 2021-08-30 12:13:16
64. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ช่องทางการดำเนินการตลาดผ่านตลาดดิจิทัลของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดพิษณุโลก(Tool Digital Management : Tool Dm)) 5.00/5.00 1 2021-08-30 11:31:06
65. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ 4.67/5.00 3 2021-08-30 10:21:25
66. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การพัฒนารูปแบบรายงานประจำปีของสหกรณ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ 3.14/5.00 7 2021-08-30 09:36:25
67. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การร่างระเบียบสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2021-08-30 09:28:24
68. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล แนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรมขององค์กร 5.00/5.00 1 2021-08-30 09:05:05
69. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำเอกสาร หลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 4.87/5.00 15 2021-08-30 09:04:37
70. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาสหรณ์สู่ความเข้มแข็ง 4.67/5.00 15 2021-08-30 08:57:43
71. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การกำหนดข้อบังคับของสหกรณ์ และแนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2021-08-29 18:00:45
72. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแนะนำส่งเสริมการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ 4.42/5.00 12 2021-08-29 11:39:23
73. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การประชุมใหญ่และเหตุแห่งการเรียกประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 5.00/5.00 3 2021-08-27 21:25:34
74. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 5.00/5.00 2 2021-08-27 16:38:50
75. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินนิคมสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2021-08-27 16:26:03
76. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ ทบทวนสัญญาณเตือนภัย พฤติการณ์ และข้อบกพร่องที่น่าสงสัยว่าอาจมีการทุจริต 5.00/5.00 3 2021-08-27 16:12:58
77. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ในการอบรม 3.00/5.00 2 2021-08-27 15:59:16
78. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรกล การสูญเสียของไซโล/ปรับแต่ง/แก้ไข 0/5.00 0 2021-08-27 14:35:55
79. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ การส่งเสริมสหกรณ์เคหสถาน 0/5.00 0 2021-08-27 11:10:40
80. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร 4.00/5.00 1 2021-08-27 11:06:33