บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
81. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการจัดประชุมทางไกลผ่าน โปรแกรม Zoom Conference 5.00/5.00 1 2022-08-25 11:15:33
82. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ กระบวนการจัดฝึกอบรมในสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2022-08-25 09:45:17
83. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการประเมินผลการอบรม 3.00/5.00 2 2022-08-25 09:43:57
84. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม ในการแปรรูปผลผลิตสับปะรด ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ (ลูกหลานกลับบ้าน) 0/5.00 0 2022-08-25 09:40:08
85. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การเขียนหนังสือราชการ 3.00/5.00 2 2022-08-24 15:03:35
86. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการวิเคราะห์งบการเงิน 2565 5.00/5.00 1 2022-08-24 14:24:30
87. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ ข้อบกพร่องด้านเงินสดของสหกรณ์ที่ตรวจพบได้รับแก้ไข 5.00/5.00 1 2022-08-24 14:19:30
88. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรม 5.00/5.00 2 2022-08-24 10:03:05
89. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมในประเทศ 5.00/5.00 1 2022-08-24 09:55:52
90. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3) และหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) 4.67/5.00 3 2022-08-24 09:55:21
91. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 5.00/5.00 4 2022-08-23 16:21:15
92. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการที่ดี 5.00/5.00 1 2022-08-23 11:40:14
93. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำรายงานที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ต้องจัดส่งประจำปี 4.73/5.00 51 2022-08-23 11:14:47
94. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรับฝากและธุรกิจสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพ 4.69/5.00 51 2022-08-23 11:13:00
95. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ด้านการสหกรณ์สำหรับเยาวชนสหกรณ์ 0/5.00 0 2022-08-22 13:25:11
96. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การเขียนข่าวและบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ 5.00/5.00 1 2022-08-21 12:49:36
97. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย อุทาหรณ์สอนใจ วินัยข้าราชการ 5.00/5.00 1 2022-08-19 17:12:44
98. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร "การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ทรัพยากร และรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม 5.00/5.00 1 2022-08-19 16:30:32
99. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ระดับจังหวัด 4.38/5.00 21 2022-08-19 16:15:58
100. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร ขั้นตอนการจัดทำ Infographic 0/5.00 0 2022-08-19 12:37:09