บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
81. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง กระบวนการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ กรณีรายจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน 5.00/5.00 4 2020-08-31 19:31:12
82. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ กระบวนการรายงานผลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 4.40/5.00 5 2020-08-31 19:13:01
83. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล (ฉบับปรับปรุงปี 2563) กระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 4.83/5.00 18 2020-08-31 19:01:24
84. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์อย่างง่าย 0/5.00 0 2020-08-31 17:08:07
85. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การออกแบบสอบถามเพื่อการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 5.00/5.00 1 2020-08-31 16:43:00
86. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การปลูกจิตสำนึกสมาชิกสหกรณ์ด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ และคุณค่าสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2020-08-31 16:35:34
87. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 4.00/5.00 1 2020-08-31 16:35:24
88. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร คู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting (สำหรับ Admin) 5.00/5.00 3 2020-08-31 16:30:54
89. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2020-08-31 15:50:04
90. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การคำนวณต้นทุนของสหกรณ์ 4.99/5.00 1380 2020-08-31 15:27:59
91. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ถั่วเขียวสหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด 4.98/5.00 1366 2020-08-31 15:26:38
92. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ แนวทางการใช้เครื่องมือในการวิเคราะหเ์พื่อประเมินสถานภาพของสหกรณ์ 0/5.00 0 2020-08-31 15:19:40
93. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การประยุกต์ใช้โคกหนองนาโมเดล 5.00/5.00 1 2020-08-31 15:16:46
94. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการเป็นวิทยากร 0/5.00 0 2020-08-31 15:02:45
95. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างแบบประเมินการฝึกอบรมออนไลน์ด้วย google froms 0/5.00 0 2020-08-31 15:00:58
96. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0/5.00 0 2020-08-31 14:54:52
97. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร 0/5.00 0 2020-08-31 14:37:56
98. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้ำนมโค 5.00/5.00 2 2020-08-31 14:35:43
99. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางปฏิบัติในการใช้อำนาจตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 0/5.00 0 2020-08-31 13:24:16
100. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย คู่มือการปฏิบัติในการออกคำสั่งและการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งตามมาตรา 22(1) (2) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 0/5.00 0 2020-08-31 13:19:13