บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
101. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำเอกสาร หลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 4.87/5.00 15 2021-08-30 09:04:37
102. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาสหรณ์สู่ความเข้มแข็ง 4.67/5.00 15 2021-08-30 08:57:43
103. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การกำหนดข้อบังคับของสหกรณ์ และแนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2021-08-29 18:00:45
104. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแนะนำส่งเสริมการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ 4.42/5.00 12 2021-08-29 11:39:23
105. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การประชุมใหญ่และเหตุแห่งการเรียกประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 5.00/5.00 3 2021-08-27 21:25:34
106. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 5.00/5.00 2 2021-08-27 16:38:50
107. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินนิคมสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2021-08-27 16:26:03
108. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ ทบทวนสัญญาณเตือนภัย พฤติการณ์ และข้อบกพร่องที่น่าสงสัยว่าอาจมีการทุจริต 5.00/5.00 3 2021-08-27 16:12:58
109. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ในการอบรม 3.00/5.00 2 2021-08-27 15:59:16
110. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรกล การสูญเสียของไซโล/ปรับแต่ง/แก้ไข 0/5.00 0 2021-08-27 14:35:55
111. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ การส่งเสริมสหกรณ์เคหสถาน 0/5.00 0 2021-08-27 11:10:40
112. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร 4.00/5.00 1 2021-08-27 11:06:33
113. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์และการเขียนรายงานผลการตรวจการสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2021-08-27 10:20:50
114. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารจัดการหนี้ผิดนัดชำระเงินกู้ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 5.00/5.00 3 2021-08-27 10:10:00
115. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี ให้มีความเข้มแข็ง 5.00/5.00 1 2021-08-27 10:07:14
116. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing : e-filing) 5.00/5.00 1 2021-08-27 10:04:26
117. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป 0/5.00 0 2021-08-27 10:00:31
118. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการติดตามการชำระบัญชีสหกรณ์เมือศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 4.64/5.00 11 2021-08-27 09:32:08
119. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการจัดทำข้อบังคับสหกรณ์ให้สอดคล้องกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2563 5.00/5.00 1 2021-08-26 17:39:06
120. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การจัดประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom meeting V. 2021 5.00/5.00 1 2021-08-26 17:03:03