บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
101. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 5.00/5.00 3 2021-08-24 15:33:42
102. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การสร้างทีมให่มีประสิทธิภาพ 5.00/5.00 1 2021-08-24 15:03:11
103. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคลากรศูนย์ย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 5.00/5.00 1 2021-08-24 13:24:45
104. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การใช้ข้อมูลทางการเงินเพื่อการส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์ 3.00/5.00 2 2021-08-24 11:46:10
105. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร งานสารบรรณและการกลั่นกรองหนังสือ 5.00/5.00 2 2021-08-23 17:15:06
106. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ขั้นตอนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2.50/5.00 2 2021-08-23 16:44:18
107. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ 2.00/5.00 1 2021-08-23 16:41:36
108. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การควบคุมภายในของสหกรณ์ 4.25/5.00 8 2021-08-23 16:06:53
109. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การจัดการองค์ความรู้ การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ 5.00/5.00 1 2021-08-23 15:54:20
110. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 5.00/5.00 3 2021-08-23 15:25:02
111. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช 4.64/5.00 11 2021-08-23 13:26:46
112. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือและแนวทางการกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 1.00/5.00 1 2021-08-23 09:25:35
113. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมการตลาดของสหกรณ์ผ่านระบบ Facebook live 5.00/5.00 4 2021-08-20 16:09:46
114. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ(หนังสือราชการ) 5.00/5.00 1 2021-08-20 15:27:36
115. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การฝึกอบรมผ่านอินเตอร์เน๊ต 0/5.00 0 2021-08-20 15:15:48
116. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การจัดระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ 4.99/5.00 2376 2021-08-20 10:36:12
117. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การสร้างหลักสูตรและจัดทาโครงการฝึกอบรม(ปรับปรุง) 5.00/5.00 2 2021-08-20 10:32:23
118. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการปฏิบัติในการติดตาม และแก้ไขลูกหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ ในจังหวัดชลบุรี 4.92/5.00 52 2021-08-19 16:29:51
119. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การกำหนดระเบียบและแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 4.96/5.00 52 2021-08-19 16:27:25
120. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไข้ข้อบกพร่องของสหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด 4.94/5.00 16 2021-08-19 16:15:52