บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
101. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ คู่มือการจัดสรุปข้อมูลในกระดาษหนึ่งใบให้เข้าใจประเด็น (One Page Summary and Report) 0/5.00 0 2020-08-31 13:12:45
102. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การเขียนโครงการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 4.78/5.00 32 2020-08-31 13:02:03
103. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ 4.76/5.00 17 2020-08-31 12:58:08
104. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แนวทางการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร 0/5.00 0 2020-08-31 12:42:57
105. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ 0/5.00 0 2020-08-31 12:42:05
106. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ 0/5.00 0 2020-08-31 12:36:32
107. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ขบวนการผลักดันเข้าสู่แปลงใหญ่อ้อย 0/5.00 0 2020-08-31 11:32:30
108. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแนะนำและส่งเสริมสหกรณ์ผสมปุ๋ยใช้เอง 0/5.00 0 2020-08-31 11:26:33
109. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ภาคออมทรัพย์ 1.00/5.00 1 2020-08-31 11:24:19
110. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 0/5.00 0 2020-08-31 11:04:02
111. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การเตรียมตัวเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านสหกรณ์ 0/5.00 0 2020-08-31 10:56:27
112. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้งาน Windows 10 0/5.00 0 2020-08-31 10:09:44
113. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี 4.98/5.00 909 2020-08-31 09:12:11
114. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ 0/5.00 0 2020-08-31 01:06:30
115. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสหกณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 0/5.00 0 2020-08-30 22:29:46
116. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์แผนที่นิคมสหกรณ์ในจังหวัดสุโขทัย 4.98/5.00 923 2020-08-30 20:22:39
117. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนและเบิกจ่ายเงินเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 4.70/5.00 30 2020-08-30 20:15:42
118. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ แนวทางการเขียนโครงการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 4.68/5.00 28 2020-08-30 20:12:56
119. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การแนะนำสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร ที่มีการทุจริต 0/5.00 0 2020-08-30 20:08:19
120. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล แนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 0/5.00 0 2020-08-30 20:06:40