บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
101. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ 0/5.00 0 2022-08-19 12:02:07
102. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 4.50/5.00 8 2022-08-19 10:49:17
103. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การแชร์ไฟล์เอกสารจาก Google drive และการสร้าง QR code 4.22/5.00 9 2022-08-19 10:28:37
104. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร 0/5.00 0 2022-08-18 14:44:30
105. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรสู่ดีเด่น 0/5.00 0 2022-08-18 14:42:47
106. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การพิมพ์หนังสือราชการภายใน 5.00/5.00 1 2022-08-18 10:15:14
107. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การวิเคราะห์สถานภาพทางการเงินสหกรณ์และสมมติฐานการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพื่อใช้แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ 1.00/5.00 1 2022-08-18 09:03:10
108. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม แนวทางการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ โครงการ “นิคมสหกรณ์ท่ายางโมเดล โคขุนสร้างชีวิต ด้วยวิถีสหกรณ์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 4.83/5.00 240 2022-08-17 17:31:50
109. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ความเย็นกับความสดของพืช ผัก ผลไม้ 0/5.00 0 2022-08-16 15:40:37
110. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนลูกหนี้ของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยใช้โปรแกรม Excel 5.00/5.00 1 2022-08-16 15:05:40
111. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การติดตามหนี้หลังคำพิพากษา 0/5.00 0 2022-08-16 14:38:40
112. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การเตรียมความพร้อมก่อนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4.95/5.00 21 2022-08-16 10:28:34
113. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การเขียนหนังสือราชการ 5.00/5.00 5 2022-08-15 20:16:50
114. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภารกิจโดยinfographic 5.00/5.00 5 2022-08-15 20:15:55
115. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร (ทขล) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลข่าวสารลับ 4.71/5.00 7 2022-08-15 15:56:14
116. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ใช้ในปัจจุบัน 5.00/5.00 1 2022-08-15 14:04:28
117. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ 4.81/5.00 27 2022-08-15 01:25:27
118. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การเตรียมคดีขึ้นสู่ศาล 4.82/5.00 45 2022-08-11 10:24:58
119. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการดำเนินงานการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4.70/5.00 43 2022-08-11 10:18:24
120. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล แนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 5.00/5.00 1 2022-08-10 15:58:02