บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1221. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ฯ 8 จ.ขอนแก่น 5.00/5.00 3 2016-08-30 09:22:04
1222. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ องค์ความรู้เรื่องการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ (สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด ) 5.00/5.00 1 2016-08-30 09:19:35
1223. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน 5.00/5.00 2 2016-08-30 09:19:20
1224. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ในการประชุมใหญ่ 5.00/5.00 2 2016-08-30 09:18:56
1225. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร 4.67/5.00 3 2016-08-30 09:16:57
1226. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรกล นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก 5.00/5.00 4 2016-08-30 09:16:26
1227. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การคำนวณต้นทุนของสหกรณ์ 4.50/5.00 2 2016-08-30 09:14:34
1228. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 5.00/5.00 4 2016-08-30 09:09:30
1229. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การวิเคราะห์งบทดลอง 3.67/5.00 3 2016-08-30 09:04:21
1230. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์ 4.00/5.00 1 2016-08-30 09:01:59
1231. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การรักษามาตรฐานสหกรณ์โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 4.00/5.00 1 2016-08-30 09:01:20
1232. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการบริหารธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตร 5.00/5.00 1 2016-08-30 08:58:17
1233. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ 3.50/5.00 2 2016-08-30 08:47:04
1234. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 4.00/5.00 1 2016-08-30 08:43:40
1235. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 4.17/5.00 6 2016-08-30 08:32:01
1236. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดระดับชั้นของสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 4.17/5.00 6 2016-08-30 08:29:57
1237. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์ 4.75/5.00 12 2016-08-30 07:37:17
1238. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน กรณีจัดประชุมนอกสถานที่ 4.88/5.00 8 2016-08-30 07:37:03
1239. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 4.88/5.00 16 2016-08-30 07:36:39
1240. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperative Promotion System:CPS) 4.20/5.00 10 2016-08-30 06:42:31