บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1241. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ ดำรงอยู่แล้ว รอด ของกิจการสหกรณ์ 4.64/5.00 11 2016-08-30 06:41:34
1242. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การเขียนบทความด้านการสหกรณ์ 5.00/5.00 4 2016-08-30 06:30:14
1243. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแก้ใขปัญหาเกี่ยวกับสหกรณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ 3.93/5.00 14 2016-08-30 06:29:51
1244. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจดบันทึกรายงานการประชุมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 5.00/5.00 8 2016-08-30 06:29:41
1245. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมการจัดทำบัญชีกลุ่มเกษตรกร 5.00/5.00 4 2016-08-30 06:24:46
1246. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล การดำเนินการติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองเสนอผู้บริหาร\"เทคนิคการติดตามข้อมูล\" 5.00/5.00 1 2016-08-30 06:19:38
1247. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การเขียนรายงานตรวจการสหกรณ์ 5.00/5.00 5 2016-08-30 06:19:19
1248. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การจัดทำรายงานการควบคุมภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์และเทคนิคในการประสานงาน 0/5.00 0 2016-08-30 06:17:05
1249. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การดำเนินการจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด/สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่1-2 5.00/5.00 1 2016-08-30 06:13:32
1250. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือวิทยากรเครือข่ายครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน 5.00/5.00 1 2016-08-30 06:10:54
1251. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือการบริหารจัดการสำนักงานศูนย์ฯ 11 5.00/5.00 2 2016-08-30 06:09:45
1252. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือการจัดชั้นสมาชิกของสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2016-08-30 06:09:02
1253. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การประเมินผลการบริหารจัดการสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ 5.00/5.00 2 2016-08-30 06:08:07
1254. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ประจำปี พ.ศ.2559 5.00/5.00 2 2016-08-30 05:47:56
1255. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ KM การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 5.00/5.00 3 2016-08-30 05:39:28
1256. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การจัดทำสัญญาค้ำประกัน เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และเงินกองทุนอื่น 5.00/5.00 1 2016-08-30 05:38:48
1257. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การจัดทำสัญญาค้ำประกัน เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และเงินกองทุนอื่น 5.00/5.00 1 2016-08-30 05:36:11
1258. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร KM การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 5.00/5.00 2 2016-08-30 05:35:53
1259. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์บ้านมั่นคง 4.67/5.00 6 2016-08-30 05:33:34
1260. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การจัดทาแผนงาน/โครงการ เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 5.00/5.00 1 2016-08-30 05:32:51