บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1341. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 4.29/5.00 7 2016-08-30 08:32:01
1342. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดระดับชั้นของสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 4.29/5.00 7 2016-08-30 08:29:57
1343. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์ 4.75/5.00 12 2016-08-30 07:37:17
1344. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน กรณีจัดประชุมนอกสถานที่ 4.88/5.00 8 2016-08-30 07:37:03
1345. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 4.88/5.00 16 2016-08-30 07:36:39
1346. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperative Promotion System:CPS) 4.20/5.00 10 2016-08-30 06:42:31
1347. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ ดำรงอยู่แล้ว รอด ของกิจการสหกรณ์ 4.64/5.00 11 2016-08-30 06:41:34
1348. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การเขียนบทความด้านการสหกรณ์ 5.00/5.00 4 2016-08-30 06:30:14
1349. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแก้ใขปัญหาเกี่ยวกับสหกรณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ 3.93/5.00 14 2016-08-30 06:29:51
1350. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจดบันทึกรายงานการประชุมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 5.00/5.00 8 2016-08-30 06:29:41
1351. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมการจัดทำบัญชีกลุ่มเกษตรกร 5.00/5.00 4 2016-08-30 06:24:46
1352. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล การดำเนินการติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองเสนอผู้บริหาร\"เทคนิคการติดตามข้อมูล\" 5.00/5.00 1 2016-08-30 06:19:38
1353. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การเขียนรายงานตรวจการสหกรณ์ 5.00/5.00 5 2016-08-30 06:19:19
1354. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การจัดทำรายงานการควบคุมภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์และเทคนิคในการประสานงาน 0/5.00 0 2016-08-30 06:17:05
1355. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การดำเนินการจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด/สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่1-2 5.00/5.00 1 2016-08-30 06:13:32
1356. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือวิทยากรเครือข่ายครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน 5.00/5.00 1 2016-08-30 06:10:54
1357. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือการบริหารจัดการสำนักงานศูนย์ฯ 11 5.00/5.00 2 2016-08-30 06:09:45
1358. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือการจัดชั้นสมาชิกของสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2016-08-30 06:09:02
1359. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การประเมินผลการบริหารจัดการสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ 5.00/5.00 2 2016-08-30 06:08:07
1360. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ประจำปี พ.ศ.2559 5.00/5.00 2 2016-08-30 05:47:56