บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
121. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตของสถาบันเกษตรกร 4.80/5.00 35 2021-08-26 15:44:37
122. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 4.50/5.00 4 2021-08-26 14:50:02
123. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ศิลปะการพูดในที่ชุมชน 5.00/5.00 2 2021-08-26 14:39:21
124. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การพัฒนาทีมงาน 3.00/5.00 1 2021-08-26 14:38:37
125. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดทำรูปแบบการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 4.50/5.00 2 2021-08-26 13:45:48
126. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 4.00/5.00 2 2021-08-26 13:42:47
127. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางการปฏิบัติงานรับและนำส่งเงิน 5.00/5.00 1 2021-08-26 13:39:32
128. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือสร้างความเข็มแข็งให้กับสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2021-08-26 10:19:44
129. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 4.80/5.00 25 2021-08-25 19:56:22
130. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน KTB Corporate Online สำหรับส่วนราชการในส่วนภูมิภาค (ด้านการจ่าย) 5.00/5.00 2 2021-08-25 14:30:07
131. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ ธนาคารน้ำใต้ดินแบบบ่อปิด 4.67/5.00 3 2021-08-25 10:44:17
132. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2021-08-25 10:42:44
133. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 5.00/5.00 3 2021-08-24 15:33:42
134. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การสร้างทีมให่มีประสิทธิภาพ 5.00/5.00 1 2021-08-24 15:03:11
135. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคลากรศูนย์ย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 5.00/5.00 1 2021-08-24 13:24:45
136. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การใช้ข้อมูลทางการเงินเพื่อการส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์ 3.00/5.00 2 2021-08-24 11:46:10
137. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร งานสารบรรณและการกลั่นกรองหนังสือ 5.00/5.00 2 2021-08-23 17:15:06
138. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ขั้นตอนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2.50/5.00 2 2021-08-23 16:44:18
139. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ 2.00/5.00 1 2021-08-23 16:41:36
140. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การควบคุมภายในของสหกรณ์ 4.25/5.00 8 2021-08-23 16:06:53