บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
121. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้ Application Zoom บนโทรศัพท์มือถือ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม 5.00/5.00 1 2022-08-10 09:55:28
122. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ สหกรณ์กับการควบคุมภายใน 4.93/5.00 15 2022-08-09 16:39:09
123. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการช่วยเหลือ ของภาครัฐผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 4.33/5.00 9 2022-08-09 15:21:03
124. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการยื่นคำร้องขอต่อศาลให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรล้มละลาย (การชำระบัญชีล้มละลาย) 4.50/5.00 6 2022-08-09 08:57:59
125. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การผลิตสื่อดิจิทัลคุณภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 5.00/5.00 1 2022-08-08 16:05:10
126. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขข้อสังเกตุ 4.66/5.00 108 2022-08-08 15:42:23
127. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างเเละประยุกต์ใช้งานแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ by Google Form 5.00/5.00 1 2022-08-08 15:22:11
128. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การใช้โปรแกรม Canva เพื่อทำภาพอินโฟกราฟิก (Infographic) 5.00/5.00 1 2022-08-08 14:29:47
129. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจข้าวของสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2022-08-08 13:00:08
130. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 5.00/5.00 1 2022-08-08 12:59:02
131. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารจัดการการผลิตและการตลาดสินค้าโคนมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 5.00/5.00 1 2022-08-08 12:57:10
132. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การเดินทางของกาแฟจากเมล็ดสู่แก้ว 5.00/5.00 1 2022-08-08 12:52:43
133. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แนวทางการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่น 5.00/5.00 1 2022-08-08 12:50:03
134. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2565 0/5.00 0 2022-08-06 13:57:35
135. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ วัตถุประสงค์ของการประชุมใหญ่ของสหกรณ์(ภารกิจ) 4.79/5.00 84 2022-08-05 16:56:39
136. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ รวมแหล่งเรียนออนไลน์เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 5.00/5.00 2 2022-08-05 14:25:18
137. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ By Google Form 1.00/5.00 1 2022-08-05 13:14:23
138. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด 5.00/5.00 1 2022-08-05 10:11:51
139. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านเกษตรพอเพียงวิถีสู่ความยั่งยืนในสถาบันเกษตรกร 4.97/5.00 338 2022-08-05 09:57:31
140. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดทำรายงานการประชุมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 1.00/5.00 1 2022-08-04 19:49:27