บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
121. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล แนวการพัฒนาความเข็มแข็งของสหกรณ์ 0/5.00 0 2020-08-30 20:04:06
122. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล เทคนิคการประสานงาน 0/5.00 0 2020-08-30 18:56:52
123. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ 5.00/5.00 3 2020-08-30 16:08:21
124. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการยกระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2020-08-30 15:55:49
125. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการส่งเสริมสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2020-08-30 15:44:21
126. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แนวทางการบริหารสินเชื่อกลุ่มเกษตรกร 0/5.00 0 2020-08-30 14:28:43
127. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดซื้อและการจัดจ้างของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ 0/5.00 0 2020-08-30 14:27:46
128. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการจัดทำข้อมูลประกอบคำขอรับการสนับสนุน งบประมาณเงินอุดหนุนแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 0/5.00 0 2020-08-30 14:26:24
129. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดชั้นสมาชิก 4.96/5.00 51 2020-08-30 11:56:50
130. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 4.95/5.00 56 2020-08-30 11:53:27
131. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ 5.00/5.00 1 2020-08-30 08:20:06
132. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 4.50/5.00 2 2020-08-30 08:18:41
133. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4.00/5.00 1 2020-08-30 08:17:13
134. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ 5.00/5.00 1 2020-08-29 22:19:49
135. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ กรณีศึกษา: สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย จำกัด 4.73/5.00 11 2020-08-29 20:55:58
136. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์ 4.00/5.00 2 2020-08-29 18:44:30
137. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อใช้ในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2020-08-29 18:40:58
138. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เคหสถาน 5.00/5.00 2 2020-08-29 18:38:18
139. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ 0/5.00 0 2020-08-29 17:41:36
140. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร วิธีการใช้ Application Zoom Cloud Meetings 0/5.00 0 2020-08-29 17:30:45