บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
121. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการจัดการข้อสังเกต 3.50/5.00 4 2021-08-19 15:08:58
122. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การจัดการควบคุมคุณภาพภายในพืชอาหาร อินทรีย์(ข้าว) ปี 2563/2564 5.00/5.00 1 2021-08-19 14:43:04
123. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การสอนงานบุคลากรด้วยระบบพี่เลี้ยง 5.00/5.00 4 2021-08-18 14:06:01
124. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 4.94/5.00 17 2021-08-18 11:37:43
125. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง ตามเกณฑ์ยกระดับชั้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4.93/5.00 230 2021-08-17 16:44:45
126. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4.89/5.00 241 2021-08-17 16:44:41
127. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 5.00/5.00 2 2021-08-17 14:49:13
128. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ 4.98/5.00 151 2021-08-17 09:58:14
129. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 4.98/5.00 148 2021-08-17 09:56:19
130. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์การเกษตร สู่องค์กรหลักระดับอำเภอ 5.00/5.00 1 2021-08-16 13:56:43
131. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การกำหนดวงเงินกู้ยืมค้ำประกันประจำปี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ 5.00/5.00 1 2021-08-16 09:24:04
132. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดเก็บข้อมูลปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 5.00/5.00 2 2021-08-16 09:13:30
133. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 4.50/5.00 16 2021-08-13 17:39:03
134. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 4.67/5.00 6 2021-08-13 17:36:00
135. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom Cloud Meetings 5.00/5.00 2 2021-08-13 15:21:50
136. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการจัดทำรายงานผลงานเพื่อขอรับการประเมินโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน 4.50/5.00 10 2021-08-11 13:02:42
137. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารจัดการทรัพยฺ์สินที่สถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้เกิดความคุ้มค่า 4.70/5.00 23 2021-08-11 10:14:02
138. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการจัดตั้งสหกรณ์ให้มีคุณภาพ 5.00/5.00 3 2021-08-10 17:19:02
139. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 5.00/5.00 2 2021-08-10 17:15:24
140. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ 5.00/5.00 2 2021-08-10 17:11:03