บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
41. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม hd film izle 0/5.00 0 2022-05-15 04:56:57
42. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ Erşan Kuneri izle 0/5.00 0 2022-05-11 17:07:33
43. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ Kore filmleri izle 0/5.00 0 2022-05-11 17:06:45
44. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ Kraliyetin Gizli Koruyucuları izle 0/5.00 0 2022-05-11 17:05:47
45. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ สหกรณ์กับการควบคุมภายใน 5.00/5.00 1 2022-05-06 16:04:17
46. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 4.71/5.00 7 2022-04-20 11:41:59
47. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง The Mandalorian 1. Sezon İzle 0/5.00 0 2022-04-18 07:49:54
48. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง Uysallar 1. Sezon İzle 0/5.00 0 2022-04-18 07:49:13
49. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง seehdmovies 0/5.00 0 2022-04-18 07:46:28
50. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ สหกรณ์แท็กซี่และสหกรณ์เคหสถาน 5.00/5.00 1 2022-04-11 05:51:50
51. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 5.00/5.00 1 2022-04-11 05:51:42
52. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ สหกรณ์แท็กซี่และสหกรณ์เคหสถาน 0/5.00 0 2022-04-11 05:51:31
53. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การจัดการองค์ความรู้เรื่องคุณสมบัติ สมาชิกภาพ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ 0/5.00 0 2022-04-11 05:51:18
54. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ การส่งเสริมสหกรณ์จัดตั้งใหม่ให้สามารถดำเนินการได้ภายใน 1 ปี 3.00/5.00 2 2022-04-11 05:51:04
55. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 0/5.00 0 2022-04-11 05:50:52
56. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 0/5.00 0 2022-04-11 05:50:43
57. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการดำเนินการ 5.00/5.00 1 2022-04-11 05:50:22
58. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการปฏิบัติตามข้อบังของสหกรณ์ออมทรัพย์และการแก้ไข 0/5.00 0 2022-04-11 05:50:09
59. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมธรรมาภิบาล 0/5.00 0 2022-04-11 05:50:00
60. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมธรรมาภิบาล 5.00/5.00 1 2022-04-11 05:49:47