บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
81. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ Service Mind Boost up” 5.00/5.00 2 2021-08-31 16:18:11
82. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวการพัฒนาความเข็มแข็งของสหกรณ์ 0/5.00 0 2021-08-31 16:08:41
83. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ 0/5.00 0 2021-08-31 16:07:52
84. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์ 5.00/5.00 3 2021-08-31 16:05:06
85. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เรื่องแนวทางการบริหารธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตร 5.00/5.00 2 2021-08-31 15:57:12
86. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารโครงการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 0/5.00 0 2021-08-31 15:54:34
87. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 3.67/5.00 3 2021-08-31 14:55:39
88. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ คู่มือในการจัดโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ” รุ่นที่ 16 ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (ระบบ Zoom) 5.00/5.00 2 2021-08-31 14:54:46
89. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการเขียนข่าว/บทความ และประเด็นที่ควรเป็นข่าว 4.67/5.00 3 2021-08-31 14:39:39
90. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารจัดการเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 5.00/5.00 1 2021-08-31 14:30:03
91. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ราชพัสดุ 5.00/5.00 1 2021-08-31 13:25:58
92. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำรายงานประจำปี 4.00/5.00 1 2021-08-31 12:49:03
93. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ กฏกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 4.40/5.00 5 2021-08-31 12:11:37
94. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 5.00/5.00 4 2021-08-31 11:58:37
95. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้อบ่งชี้ความรู้ 0/5.00 0 2021-08-31 11:42:52
96. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงในสหกรณ์ออมทรัพย์ 5.00/5.00 3 2021-08-31 11:22:34
97. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการสนับสนุนงบประมาณการจัดหาอุปกรณ์การตลาดและสิ่งก่อสร้าง ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 0/5.00 0 2021-08-31 11:14:17
98. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ขั้นตอน/กระบวนงานกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) 5.00/5.00 1 2021-08-31 11:13:32
99. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2021-08-31 10:48:25
100. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การใช้งานโปรแกรมบัญชีสหกรณ์ภาคเกษร V.2 5.00/5.00 2 2021-08-31 10:46:27