บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
21. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นๆ ของสถาบันเกษตรกร (ยกเว้นกองทุนพัฒนาหสกรณ์) 0/5.00 0 2020-09-01 11:17:03
22. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการวิเคราะห์คำขอกู้เงิน กพส. แผนธุรกิจระยะสั้น (จัดหา/รวบรวม/สินเชื่อ) 0/5.00 0 2020-09-01 09:55:23
23. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การดำเนินคดีและการบังคับคดีแพ่ง กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 0/5.00 0 2020-09-01 09:53:29
24. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ สหกรณ์แท็กซี่และสหกรณ์เคหสถาน 0/5.00 0 2020-08-31 19:43:22
25. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ การส่งเสริมสหกรณ์จัดตั้งใหม่ให้สามารถดำเนินการได้ภายใน 1 ปี 5.00/5.00 1 2020-08-31 19:40:52
26. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ถั่วเขียวสหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด 4.98/5.00 1365 2020-08-31 15:26:38
27. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้ำนมโค 5.00/5.00 2 2020-08-31 14:35:43
28. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แนวทางการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร 0/5.00 0 2020-08-31 12:42:57
29. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ 0/5.00 0 2020-08-31 12:42:05
30. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ 0/5.00 0 2020-08-31 12:36:32
31. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ขบวนการผลักดันเข้าสู่แปลงใหญ่อ้อย 0/5.00 0 2020-08-31 11:32:30
32. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแนะนำและส่งเสริมสหกรณ์ผสมปุ๋ยใช้เอง 0/5.00 0 2020-08-31 11:26:33
33. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ภาคออมทรัพย์ 1.00/5.00 1 2020-08-31 11:24:19
34. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ 0/5.00 0 2020-08-31 01:06:30
35. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสหกณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 0/5.00 0 2020-08-30 22:29:46
36. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์แผนที่นิคมสหกรณ์ในจังหวัดสุโขทัย 4.98/5.00 922 2020-08-30 20:22:39
37. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แนวทางการบริหารสินเชื่อกลุ่มเกษตรกร 0/5.00 0 2020-08-30 14:28:43
38. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดซื้อและการจัดจ้างของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ 0/5.00 0 2020-08-30 14:27:46
39. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการจัดทำข้อมูลประกอบคำขอรับการสนับสนุน งบประมาณเงินอุดหนุนแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 0/5.00 0 2020-08-30 14:26:24
40. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดชั้นสมาชิก 4.96/5.00 51 2020-08-30 11:56:50