บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
41. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 4.95/5.00 56 2020-08-30 11:53:27
42. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ 5.00/5.00 1 2020-08-30 08:20:06
43. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ กรณีศึกษา: สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย จำกัด 4.73/5.00 11 2020-08-29 20:55:58
44. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์ 4.00/5.00 2 2020-08-29 18:44:30
45. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อใช้ในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2020-08-29 18:40:58
46. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เคหสถาน 5.00/5.00 2 2020-08-29 18:38:18
47. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ 0/5.00 0 2020-08-29 17:41:36
48. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร กระบวนการการจัดทำแผนฟื้นฟูการดำเนินงานของสหกรณ์ 0/5.00 0 2020-08-28 23:13:32
49. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แนวทางการพัฒนา สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกองทุนพรหมพิราม จ ากัด จังหวัดพิษณุโลก 0/5.00 0 2020-08-28 20:40:20
50. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แนวทางการพัฒนา สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกองทุนพรหมพิราม จ ากัด จังหวัดพิษณุโลก 0/5.00 0 2020-08-28 20:39:22
51. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร บทบาท หน้าที่ ของผู้ตรวจสอบกิจการ 0/5.00 0 2020-08-28 17:15:32
52. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 0/5.00 0 2020-08-28 17:10:21
53. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ 5.00/5.00 11 2020-08-28 16:12:37
54. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ กระบวนการจัดตั้งสหกรณ์ตามโครงการบ้านมั่นคง 5.00/5.00 4 2020-08-28 16:07:49
55. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร กระบวนงานในการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสตูล 0/5.00 0 2020-08-28 16:02:42
56. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร กระบวนงานในการแก้ไขข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสตูล 0/5.00 0 2020-08-28 16:02:28
57. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 0/5.00 0 2020-08-28 16:01:49
58. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดตั้งและส่งเสริมกำกับดูแลสหกรณ์จัดตั้งใหม่ 4.98/5.00 548 2020-08-28 15:10:04
59. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัดพิษณุโลก 0/5.00 0 2020-08-28 14:12:47
60. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสหกรณ์ เพื่อยกระดับสู่ 0/5.00 0 2020-08-28 11:28:25