บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
61. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการสร้างแรงจูงใจการมีส่วนร่วมทำธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4.92/5.00 146 2020-08-28 10:18:05
62. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการกู้ยืมและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 4.84/5.00 334 2020-08-28 10:16:07
63. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้านการทุจริต 4.95/5.00 299 2020-08-28 10:13:37
64. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สู่ดีเด่น 5.00/5.00 3 2020-08-28 10:01:39
65. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ผู้ปลูกผัก 4.20/5.00 5 2020-08-28 09:55:36
66. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การวิเคราะห์งบการเงินสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2020-08-28 08:25:28
67. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหายอดขาดทุนสะสมตามงบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 5.00/5.00 1 2020-08-27 18:01:50
68. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการจัดทำแผนธุรกิจสหกรณ์ 0/5.00 0 2020-08-27 16:56:08
69. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้ในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 0/5.00 0 2020-08-27 16:17:41
70. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการปฏิบัติในการติดตามลูกหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรี 4.73/5.00 30 2020-08-27 15:09:57
71. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การรวบรวมยางก้อนถ้วยและการบันทึกบัญชีในสถาบันเกษตรยางพารา 0/5.00 0 2020-08-27 14:01:27
72. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ คู่มือแนวทางในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง 4.84/5.00 45 2020-08-27 10:22:07
73. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 4.84/5.00 50 2020-08-27 10:20:04
74. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจดบันทึกรายงานการประชุมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4.55/5.00 20 2020-08-26 16:35:34
75. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็กและกลุ่มเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 4.62/5.00 21 2020-08-26 16:34:24
76. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การขอรับสนับสนุนเงินงบประมาณของสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 0/5.00 0 2020-08-26 15:33:12
77. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำแผนฟื้นฟูสหกรณ์ภาคการเกษตร 4.69/5.00 26 2020-08-26 14:43:16
78. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการของบประมาณเพื่อดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากภาครัฐ(กรมส่งเสริมสหกรณ์)ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตกร 4.80/5.00 69 2020-08-26 14:39:53
79. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แนวทางการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่นแห่งชาติ 4.96/5.00 75 2020-08-26 14:35:39
80. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 4.93/5.00 28 2020-08-25 13:29:49