บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
81. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวคิดการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์แบบมีส่วนร่วมของสมาชิก 5.00/5.00 26 2020-08-25 13:27:54
82. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดมาตรฐานสหกรณ์ 4.66/5.00 29 2020-08-25 13:26:44
83. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร บทเรียนกระบวนการทำงาน ความสำเร็จของเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ของสหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด 4.90/5.00 10 2020-08-25 09:41:22
84. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP 4.38/5.00 8 2020-08-25 09:39:42
85. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ 0/5.00 0 2020-08-24 16:48:14
86. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวคิดในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 0/5.00 0 2020-08-24 16:45:32
87. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมการตลาดแก่สหกรณ์กรณีศึกษา การบริหารจัดการธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด 0/5.00 0 2020-08-24 16:38:14
88. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ 3.67/5.00 3 2020-08-24 15:29:53
89. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร กระบวนการตรวจการสหกรณ์ภายใต้อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้ตรวจการสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2020-08-24 15:28:23
90. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการเพิ่มปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 3.00/5.00 1 2020-08-24 14:56:04
91. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การประชุมแบบ New normal 5.00/5.00 1 2020-08-24 14:49:25
92. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ 4.79/5.00 63 2020-08-24 14:41:20
93. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การกำหนดกรอบทิศทางและวางแผนปฏิบัติการเพื่อการฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ 4.71/5.00 49 2020-08-24 14:40:49
94. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตร 4.83/5.00 18 2020-08-24 13:44:49
95. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกร 4.92/5.00 106 2020-08-24 13:41:55
96. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนารูปแบบรายงานประจำปีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4.64/5.00 22 2020-08-24 09:12:32
97. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2562/2563 : กลุ่มเกษตรกรทำนาบ่อทอง จังหวัดอุตรดิตถ์ 5.00/5.00 1 2020-08-21 17:18:13
98. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การประชุมกลุ่ม 0/5.00 0 2020-08-20 16:47:07
99. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน 0/5.00 0 2020-08-20 16:47:01
100. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 5.00/5.00 2 2020-08-20 16:43:05