บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
101. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมการผลิตมังคุดคุณภาพของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม 0/5.00 0 2020-08-20 16:11:10
102. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรให้มีประสิทธิภาพ 0/5.00 0 2020-08-20 16:09:40
103. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรี 4.99/5.00 13379 2020-08-20 15:28:03
104. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การประชุมกลุ่ม แบบ New Normal 5.00/5.00 1 2020-08-20 08:27:51
105. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การเพิ่มปริมาณธุรกิจ 0/5.00 0 2020-08-20 08:25:47
106. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา : สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด 5.00/5.00 1 2020-08-19 11:47:57
107. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2020-08-18 15:07:43
108. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางปฏิบัติในการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 4.87/5.00 919 2020-08-18 10:50:17
109. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์ประเมินความเข้มแข็ง 4.95/5.00 354 2020-08-18 10:45:08
110. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การถ่ายทอดความรู้การสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 0/5.00 0 2020-08-14 15:33:50
111. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ จังหวัดชัยนาท 0/5.00 0 2020-08-10 10:57:26
112. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การกำหนดวงเงินการดำเนินกิจการประจำปีกลุ่ม 0/5.00 0 2020-08-10 10:55:49
113. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาสหกรณ์เป้าหมายที่ไม่ผ่านมาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4.98/5.00 4155 2020-08-05 09:24:21
114. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2019-10-04 11:12:52
115. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ การบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่งคง 5.00/5.00 1 2019-10-04 10:46:41
116. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการสร้างทายาทสหกรณ์ภาคเกษตรในจังหวัดจันทบุรี 4.50/5.00 2 2019-10-04 10:46:30
117. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน(บันได 7 ขั้น) 3.00/5.00 2 2019-09-17 15:38:22
118. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การจัดตั้งสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 5.00/5.00 1 2019-09-16 10:27:24
119. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแนะนำส่งเสริมการปิดบัญชีสหกรณ์ 2.67/5.00 3 2019-09-15 00:40:39
120. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมกระบวนการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 2.67/5.00 3 2019-09-15 00:34:54