บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
121. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 3.00/5.00 3 2019-09-15 00:26:23
122. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างนานของสหกรณ์การเกษตรน้ำฝนนาทม จำกัด 0/5.00 0 2019-09-12 15:02:07
123. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ 4.00/5.00 10 2019-09-12 14:04:24
124. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ การจัดตั้งและส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์เคหสถาน บ้านมั่นคงอุตรดิตถ์ จำกัด 4.00/5.00 1 2019-09-11 16:53:24
125. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร โครงการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0/5.00 0 2019-09-10 15:23:43
126. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเพื่อรักษามาตรฐานและผลักดันมาตรฐานให้สูงขึ้น 0/5.00 0 2019-09-10 11:19:22
127. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การวิเคราะห์คำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ระยะยาว) 5.00/5.00 1 2019-09-09 15:06:15
128. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 1.00/5.00 1 2019-09-09 14:58:58
129. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การปฏิบัติงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 5.00/5.00 2 2019-09-06 11:56:28
130. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำชุดฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร 1.00/5.00 1 2019-09-05 23:20:22
131. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สู่ดีเด่น 5.00/5.00 2 2019-09-04 16:01:12
132. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สู่ดีเด่น 4.44/5.00 9 2019-09-04 16:01:10
133. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมยางพาราเพื่อพัฒนาสหกรณ์กองทุนสวนยาง 4.50/5.00 8 2019-09-04 15:59:00
134. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งของน้ำยางสด (DRC) โดยการอบแห้ง 4.33/5.00 9 2019-09-04 15:58:34
135. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 4.67/5.00 3 2019-09-04 15:27:56
136. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 5.00/5.00 1 2019-09-04 15:27:31
137. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ กรณีศึกษา การบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลผลิต สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด 0/5.00 0 2019-09-04 11:17:20
138. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เคหสถาน 5.00/5.00 1 2019-09-03 15:39:56
139. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรกล การสูญเสียเครื่องอบลดความชื้น/การปรับแต่ง/แก้ไข 5.00/5.00 1 2019-09-03 15:34:24
140. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในการจัดทำบัญชีเบื้องต้น 0/5.00 0 2019-09-03 14:56:57