บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
141. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาสหกรณ์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 4.50/5.00 2 2019-09-02 16:47:01
142. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2019-09-02 16:16:59
143. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการบริหารหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2019-09-02 15:45:30
144. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการจัดทำแผนธุรกิจ 5.00/5.00 1 2019-09-02 14:51:24
145. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร งานด้านการรายงานปริมาณธุรกิจและเทคนิคการเพิ่มปริมาณธุรกิจในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 0/5.00 0 2019-09-02 14:26:32
146. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-09-02 14:25:32
147. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างนานของสหกรณ์ภาคการเกษตร 0/5.00 0 2019-09-02 14:22:33
148. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปเพื่อสร้างรายได้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านปางม่วง จำกัด 5.00/5.00 1 2019-09-02 11:47:00
149. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร(เพ่ิ่ิมเติมจากหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์) 5.00/5.00 1 2019-09-02 11:44:00
150. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา 5.00/5.00 1 2019-09-02 11:21:37
151. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรระดับอาเภอ ในจังหวัดปัตตานีโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 4.92/5.00 114 2019-08-31 13:01:57
152. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมช่องทางตลาดออนไลน์สินค้าผลไม้ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4.92/5.00 62 2019-08-30 20:56:22
153. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แนวทางการแก้ไขข้อสังเกตและข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร ให้มีประสิทธิภาพ 4.91/5.00 32 2019-08-30 19:47:34
154. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร Coaching เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในการแนะนำส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ สมาชิกกลุ่มเกษตรกร 4.97/5.00 30 2019-08-30 19:45:01
155. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ด้านกฎหมายขั้นพื้นฐานในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ 4.93/5.00 28 2019-08-30 19:40:41
156. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ 4.94/5.00 18 2019-08-30 17:07:49
157. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชำระ 4.98/5.00 56 2019-08-30 16:39:01
158. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 4.90/5.00 61 2019-08-30 16:38:23
159. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 4.96/5.00 56 2019-08-30 16:37:24
160. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 0/5.00 0 2019-08-30 16:13:02