บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
41. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน KTB Corporate Online สำหรับส่วนราชการในส่วนภูมิภาค (ด้านการจ่าย) 5.00/5.00 2 2021-08-25 14:30:07
42. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 5.00/5.00 3 2021-08-24 15:33:42
43. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การจัดการองค์ความรู้ การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ 5.00/5.00 1 2021-08-23 15:54:20
44. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ(หนังสือราชการ) 5.00/5.00 1 2021-08-20 15:27:36
45. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 5.00/5.00 2 2021-08-10 17:15:24
46. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การขายออนไลน์ 4.33/5.00 3 2021-08-02 10:37:53
47. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเขียนหนังสือราชการ 0/5.00 0 2021-08-02 10:37:35
48. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การปฏิบัติงานผ่านระบบ GFMIS และ KTB Corporate Online 4.82/5.00 106 2021-07-12 15:56:50
49. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ แนวทางการยืมใช้พัสดุ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 4.50/5.00 8 2020-09-17 09:08:21
50. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร พัฒนาทักษะการจัดห้องประชุม 0/5.00 0 2020-09-11 09:33:25
51. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การจัดการองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานรับและนำส่งเงิน 3.00/5.00 2 2020-09-10 14:13:45
52. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 3.88/5.00 8 2020-09-08 16:04:49
53. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 3.00/5.00 2 2020-09-08 15:07:23
54. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง คู่มือแนวทางจัดทำขั้นตอนการขออนุมัติและเบิกจ่ายจัดอบรมในโครงการตามแผนปฏิบัติงาน 4.00/5.00 1 2020-09-08 13:53:47
55. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร แนวปฏิบัติหลักการควบคุมภายใน 4.83/5.00 23 2020-09-03 13:14:25
56. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด/สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ - ๒ 0/5.00 0 2020-09-02 16:13:58
57. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง เทคนิคและกระบวนการเบิก-จ่ายเงินระบบ GFMIS และKTB Corproate online 0/5.00 0 2020-09-01 11:31:38
58. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 5.00/5.00 1 2020-09-01 10:23:33
59. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ 4.00/5.00 3 2020-08-31 20:19:08
60. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ กระบวนการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ กรณีรายจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน 4.89/5.00 9 2020-08-31 19:32:23