บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
81. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-bidding และประเด็นถามตอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรมภายในประเทศ และค่าเช่าบ้านข้าราชการ 5.00/5.00 1 2020-08-25 13:40:18
82. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเขียนหนังสือราชการ 5.00/5.00 1 2020-08-25 09:26:17
83. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ แนวทางการตรวจสอบพัสดุประจำปี 5.00/5.00 2 2020-08-25 09:18:32
84. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง คู่มือการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง ทางอิเล็กทรอนิกส์ 5.00/5.00 1 2020-08-24 14:59:03
85. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การจัดทำแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 4.71/5.00 17 2020-08-24 13:48:40
86. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การเตรียมความพร้อมก่อนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดกระบี่/กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน 4.80/5.00 117 2020-08-24 08:56:45
87. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ แนวทางการจัดเก็บเอกสารในแฟ้ม 0/5.00 0 2020-08-19 15:20:17
88. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ ขั้นตอนการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด 0/5.00 0 2020-08-19 15:17:16
89. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ ขั้นตอนการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการโอน 0/5.00 0 2020-08-19 15:15:32
90. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 4.43/5.00 7 2020-08-19 10:31:51
91. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเขียนโครงการ 0/5.00 0 2020-08-18 14:45:27
92. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน เงินกองทุนนอกงบประมาณ 5.00/5.00 1 2019-09-09 15:03:07
93. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางการปฏิบัติ ในการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ 0/5.00 0 2019-09-03 11:33:16
94. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-09-03 10:41:32
95. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารจัดการหนี้ 0/5.00 0 2019-09-02 17:20:29
96. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การบริหารพัสดุ 0/5.00 0 2019-09-02 17:17:49
97. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-09-02 15:31:54
98. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางการปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ 5.00/5.00 2 2019-09-02 12:59:22
99. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 1.00/5.00 1 2019-08-30 17:43:14
100. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5.00/5.00 364 2019-08-30 17:29:06