บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
121. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเขียนรายงานเดินทางไปราชการ ภายในประเทศ 3.67/5.00 3 2019-08-27 11:24:52
122. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ กระบวนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 4.88/5.00 8 2019-08-26 16:11:43
123. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การลดข้อผิดพลาดของเอกสารเบิกจ่ายเงิน 4.83/5.00 6 2019-08-26 15:56:16
124. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การตรวจสอบข้อมูลบัญชีผิดดุล 5.00/5.00 16 2019-08-26 11:26:51
125. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร งานสารบรรณ 4.97/5.00 58 2019-08-26 09:20:09
126. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง เทคนิคการบริหารจัดการ “การเงินและบัญชี” 5.00/5.00 1 2019-08-23 14:35:50
127. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ เทคนิคกระบวนการทำงานด้านพัสดุ 5.00/5.00 1 2019-08-23 14:34:46
128. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร แนวทางการเขียนโครงการ 5.00/5.00 3 2019-08-22 08:48:05
129. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือการปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 4.75/5.00 4 2019-08-20 15:49:35
130. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การบริหารความเสี่ยง 4.71/5.00 35 2019-08-20 15:43:19
131. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเขียนหนังสือราชการ 4.33/5.00 3 2019-08-20 15:35:23
132. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการชั่วคราว 5.00/5.00 11 2019-08-16 15:02:47
133. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม 4.60/5.00 5 2019-08-16 14:41:29
134. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือปฏิบัติงาน รับ-ส่ง หนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 4.80/5.00 5 2019-08-13 14:03:39
135. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร ขั้นตอนการกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา ให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืม หรือการค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561 4.50/5.00 2 2018-07-21 23:11:40
136. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 3.00/5.00 2 2017-09-13 05:21:08
137. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 4.76/5.00 78 2017-09-13 05:05:33
138. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การสร้างองค์การแห่งความพึงพอใจ 4.73/5.00 344 2017-09-06 08:26:10
139. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 4.50/5.00 8 2017-09-06 04:40:24
140. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเขียนหนังสือราชการ 3.50/5.00 4 2017-09-06 03:51:55