บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
441. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2016-08-30 10:36:40
442. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดนิทรรศการงานสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2016-08-30 10:40:13
443. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้โปรแกรม Recuva สำหรับการกู้ข้อมูลที่หายไป 5.00/5.00 2 2016-08-30 11:10:15
444. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์สู่แหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน 5.00/5.00 2 2016-08-30 11:11:56
445. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การยกระดับชั้นให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ด้วยกลยุทธ์ 5.00/5.00 2 2016-08-30 11:31:16
446. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางในการปฏิบัติงานชำระบัญชีสหกรณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 5.00/5.00 2 2016-08-30 11:24:54
447. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีแผนงาน/โครงการ 5.00/5.00 2 2016-08-30 12:23:31
448. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 5.00/5.00 2 2016-08-30 13:36:53
449. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมการออม 5.00/5.00 2 2016-08-30 13:55:26
450. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2016-08-30 14:01:32
451. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมการออมกับสมาชิกสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2016-08-30 17:20:05
452. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การสร้างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตเมล้ดพันธุ์ข้าว 5.00/5.00 2 2016-08-30 17:21:58
453. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดฝึกอบรมด้านการสหกรณ์ระดับอาเซียน 5.00/5.00 2 2016-08-30 17:23:33
454. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การระดมหุ้นด้วยข้าวเปลือกของสหกรณ์ชุมชนตำบลสงเปลือยอำเภอเขาวง จำกัด 5.00/5.00 2 2016-08-31 06:25:03
455. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การจัดทำคู่มือเทคนิคการเป็นวิทยากรสู่ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์อย่างยั่งยืน 5.00/5.00 2 2016-08-31 09:13:22
456. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการปิดบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ภายใน 30 วัน 5.00/5.00 2 2016-08-31 09:13:43
457. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2016-08-31 09:16:12
458. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ 5.00/5.00 2 2016-08-31 09:18:16
459. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การเผยแพร่ความรู้ด้านสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2016-09-02 04:31:24
460. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล 5.00/5.00 2 2016-08-31 10:50:37