บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
461. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ 5.00/5.00 2 2016-08-31 11:12:30
462. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ ความรู้เพื่อเตรียมจัดตั้งสหกรณ์ ในชุมชนริมคลอง 5.00/5.00 2 2016-09-01 03:38:26
463. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การจัดทำหนังสือราชการ 5.00/5.00 2 2016-09-01 05:24:16
464. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือปฏิบัติงาน 5.00/5.00 2 2016-09-01 05:25:07
465. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การควบคุมภายในแบบ COSO กับสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดชัยภูมิ 5.00/5.00 2 2016-09-08 06:07:37
466. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์กรณีตั๋วปุ๋ย 5.00/5.00 2 2016-09-06 09:17:21
467. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการความรู้เรื่อง\"เทคนิคการจัดกิจกรรมสอนอาชีพ\" 5.00/5.00 2 2016-09-15 04:30:30
468. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารจัดการ 5.00/5.00 2 2016-09-15 04:31:30
469. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือการจัดชั้นสมาชิกสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2016-09-15 04:36:35
470. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ โครงการพัฒนาทักษะการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 5.00/5.00 2 2016-09-15 04:40:22
471. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2016-09-15 04:44:00
472. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ ห่วงโซ่การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพของสหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด 5.00/5.00 2 2016-09-15 05:46:50
473. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ กิจกรรมสอนอาชีพสิ่งประดิษฐ์จากใบยางพารา 5.00/5.00 2 2016-09-15 06:16:32
474. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ในจังหวัดกำแพงเพชร 5.00/5.00 2 2016-09-15 08:09:02
475. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ ประเมินผลการด าเนินงานของสหกรณ์ และพัฒนาสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สหกรณ์การเกษตรพบพระ จำกัด 5.00/5.00 2 2017-08-24 05:55:37
476. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์ และพัฒนาสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สหกรณ์บริการการท่องเที่ยวน้ าพุร้อนแม่กาษา จำกัด 5.00/5.00 2 2017-08-24 05:55:23
477. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ ประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร และพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราแม่สอด 5.00/5.00 2 2017-08-24 05:55:04
478. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การสร้างเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 5.00/5.00 2 2017-08-09 07:41:31
479. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การผลิตสื่อวีดีทัศน์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2017-08-09 08:34:43
480. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การจัดทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 5.00/5.00 2 2017-08-15 07:58:49