บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
501. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดทำบัญชีเบื้องต้นเพื่อใช้ในการส่งเสริมสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2019-08-30 13:47:56
502. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การบันทึกข้อมูลรายงาน KPI 5.00/5.00 2 2019-08-30 14:09:11
503. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การบันทึกค่าพิกัด GPS ของสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2019-08-30 14:09:57
504. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร วิธีการแก้ไขปัญหา WINDOWS ให้ใช้งานได้ 5.00/5.00 2 2019-08-30 14:10:30
505. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลงบประมาณและการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ ระบบสำหรับ Administrator 5.00/5.00 2 2019-08-30 14:47:20
506. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2019-08-30 17:05:43
507. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 5.00/5.00 2 2019-09-02 12:07:08
508. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางการปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ 5.00/5.00 2 2019-09-02 12:59:22
509. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ผ่านระบบ Cloud ด้วยโปรแกรม One Drive 5.00/5.00 2 2019-09-02 16:18:54
510. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สู่ดีเด่น 5.00/5.00 2 2019-09-04 16:01:12
511. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การปฏิบัติงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 5.00/5.00 2 2019-09-06 11:56:28
512. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวปฏิบัติที่ดี การยืมเงินทดรองราชการ 3.67/5.00 3 2016-08-22 04:58:22
513. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารโครงการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์หลักการวิธีการแลพคุณค่าของสหกรณ์ 3.67/5.00 3 2016-08-23 06:29:02
514. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วม 3.67/5.00 3 2016-08-30 04:05:55
515. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ ข้อบกพร่องในธุรกิจรับฝากเงินของสหกรณ์ 3.67/5.00 3 2016-08-30 04:04:20
516. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การวิเคราะห์งบทดลอง 3.67/5.00 3 2016-08-30 09:04:21
517. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การส่งเสริมการออมทรัพย์กับสมาชิกสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 3.67/5.00 3 2016-08-30 09:30:23
518. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การเขียนโครงการ 2.75/5.00 4 2016-09-29 05:06:25
519. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 3.67/5.00 3 2017-08-20 14:43:43
520. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการประสานงานในองค์กร 3.67/5.00 3 2019-09-06 14:00:28