บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
841. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การปฏิบัติงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 5.00/5.00 2 2019-09-06 11:56:28
842. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการประสานงานในองค์กร 4.00/5.00 4 2019-09-06 14:00:28
843. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 1.00/5.00 1 2019-09-09 14:58:58
844. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน เงินกองทุนนอกงบประมาณ 5.00/5.00 1 2019-09-09 15:03:07
845. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การวิเคราะห์คำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ระยะยาว) 5.00/5.00 1 2019-09-09 15:06:15
846. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การพัฒนาทักษะการถ่ายภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์ 0/5.00 0 2019-09-09 15:58:17
847. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเพื่อรักษามาตรฐานและผลักดันมาตรฐานให้สูงขึ้น 0/5.00 0 2019-09-10 11:19:22
848. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การประชุมใหญ่และเหตุแห่งการเรียกประชุมใหญ๋ 0/5.00 0 2019-09-10 11:24:52
849. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการชำระบัญชีสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-09-10 11:26:59
850. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรการช่วยเหลือและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2561/62 0/5.00 0 2019-09-10 15:23:18
851. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร โครงการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0/5.00 0 2019-09-10 15:23:43
852. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ 5.00/5.00 5 2019-09-11 14:12:39
853. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ 4.67/5.00 12 2019-09-11 15:35:59
854. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาเว็ปไซต์ของสหกรณ์ในโครงการ 1 อำเภอ 1 สหกรณ์กรเกษตร 0/5.00 0 2019-09-11 16:32:57
855. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ การจัดตั้งและส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์เคหสถาน บ้านมั่นคงอุตรดิตถ์ จำกัด 4.00/5.00 1 2019-09-11 16:53:24
856. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ กระบวนการทำงาน งานด้านการกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561 5.00/5.00 1 2019-09-11 19:52:36
857. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารการจัดการศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 0/5.00 0 2019-09-12 11:23:41
858. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ 10 เมนูพรีเมี่ยมจากเนื้อโคขุนหนองสูงมุกดาหาร 4.56/5.00 9 2019-09-12 14:01:59
859. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ 4.00/5.00 10 2019-09-12 14:04:24
860. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างนานของสหกรณ์การเกษตรน้ำฝนนาทม จำกัด 0/5.00 0 2019-09-12 15:02:07