บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
861. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนพัฒนาสหกรณ์ ในจังหวัดสุโขทัย 5.00/5.00 6 2019-09-12 16:28:01
862. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ กระบวนการทำงาน งานด้านการตรวจการสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2019-09-12 17:56:03
863. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดงาน 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน 5.00/5.00 1 2019-09-12 18:13:29
864. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่งานที่มีประสิทธิผลสูงสุด 5.00/5.00 1 2019-09-13 14:42:57
865. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง กรณีการผิดนัดชำระหนี้ ของ สมาชิก/กรรมการ 5.00/5.00 1 2019-09-13 16:36:18
866. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 3.00/5.00 3 2019-09-15 00:26:23
867. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ (การอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ตามมาตรา ๒๒ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2.60/5.00 5 2019-09-15 00:29:03
868. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมกระบวนการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 2.67/5.00 3 2019-09-15 00:34:54
869. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแนะนำส่งเสริมการปิดบัญชีสหกรณ์ 2.67/5.00 3 2019-09-15 00:40:39
870. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การจัดตั้งสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 5.00/5.00 1 2019-09-16 10:27:24
871. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน(บันได 7 ขั้น) 3.00/5.00 2 2019-09-17 15:38:22
872. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการสร้างทายาทสหกรณ์ภาคเกษตรในจังหวัดจันทบุรี 4.50/5.00 2 2019-10-04 10:46:30
873. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ การบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่งคง 5.00/5.00 1 2019-10-04 10:46:41
874. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ตามระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล 5.00/5.00 1 2019-10-04 10:47:12
875. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2019-10-04 11:12:52
876. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ วัสดุงานก่อนสร้าง 5.00/5.00 1 2020-04-30 21:42:00
877. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางในการดำเนินคดีและการจัดจ้างทนายความ 0/5.00 0 2020-06-05 15:46:53
878. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล 5.00/5.00 2 2020-08-03 11:52:16
879. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาสหกรณ์เป้าหมายที่ไม่ผ่านมาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4.98/5.00 3785 2020-08-05 09:24:21
880. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 4.97/5.00 3173 2020-08-05 09:27:16