บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
181. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล มาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 5.00/5.00 3 2016-08-29 10:22:36
182. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การจัดทำผลงานทางวิชาการ(คู่มือการจัดทำผลงานทางวิชาการ) 5.00/5.00 3 2016-08-29 06:18:06
183. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ขั้นตอนการประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 5.00/5.00 3 2016-08-29 08:53:21
184. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล การบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานงบประมาณประจำปี 5.00/5.00 3 2016-08-29 08:59:56
185. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์สู่แหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน(สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง จำกัด) 5.00/5.00 3 2016-08-29 09:36:54
186. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5.00/5.00 3 2016-08-29 09:40:27
187. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ฝึกอบรม กรณีศึกษา การจัดการโครงการฝึกอบรมพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน 5.00/5.00 3 2016-08-29 11:26:23
188. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ KM การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 5.00/5.00 3 2016-08-30 05:39:28
189. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การบริหารโครงการฝึกอบรมขนาดใหญ่ 5.00/5.00 3 2016-08-30 10:35:58
190. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 5.00/5.00 3 2016-08-30 11:14:33
191. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 5.00/5.00 3 2016-08-30 14:01:57
192. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดประชุมและการบันทึกรายงานการประชุมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ 5.00/5.00 3 2016-08-31 06:22:31
193. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการปฏิบัติการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ 5.00/5.00 3 2016-08-31 06:40:27
194. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือการเรียนรู้กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน 5.00/5.00 3 2016-09-15 07:30:10
195. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 5.00/5.00 3 2017-08-20 14:46:05
196. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล คู่มืือการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 5.00/5.00 3 2017-08-30 05:15:01
197. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 5.00/5.00 3 2017-08-30 09:32:37
198. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการชำระบัญชีสหกรณ์ 5.00/5.00 3 2017-08-30 09:33:23
199. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การจัดชั้นลูกหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 4.67/5.00 3 2016-08-30 05:02:09
200. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร 4.67/5.00 3 2016-08-30 09:16:57