บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
181. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล การบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานงบประมาณประจำปี 5.00/5.00 3 2016-08-29 08:59:56
182. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์สู่แหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน(สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง จำกัด) 5.00/5.00 3 2016-08-29 09:36:54
183. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5.00/5.00 3 2016-08-29 09:40:27
184. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ฝึกอบรม กรณีศึกษา การจัดการโครงการฝึกอบรมพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน 5.00/5.00 3 2016-08-29 11:26:23
185. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ KM การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 5.00/5.00 3 2016-08-30 05:39:28
186. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การบริหารโครงการฝึกอบรมขนาดใหญ่ 5.00/5.00 3 2016-08-30 10:35:58
187. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 5.00/5.00 3 2016-08-30 11:14:33
188. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 5.00/5.00 3 2016-08-30 14:01:57
189. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดประชุมและการบันทึกรายงานการประชุมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ 5.00/5.00 3 2016-08-31 06:22:31
190. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการปฏิบัติการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ 5.00/5.00 3 2016-08-31 06:40:27
191. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือการเรียนรู้กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน 5.00/5.00 3 2016-09-15 07:30:10
192. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 5.00/5.00 3 2017-08-20 14:46:05
193. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล คู่มืือการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 5.00/5.00 3 2017-08-30 05:15:01
194. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 5.00/5.00 3 2017-08-30 09:32:37
195. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการชำระบัญชีสหกรณ์ 5.00/5.00 3 2017-08-30 09:33:23
196. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การจัดชั้นลูกหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 4.67/5.00 3 2016-08-30 05:02:09
197. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร 4.67/5.00 3 2016-08-30 09:16:57
198. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 4.67/5.00 3 2016-08-30 11:44:57
199. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4.67/5.00 3 2016-08-30 11:48:07
200. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการความรู้ (KM ปี 2560) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์เพื่อความมั่นคงยั่งยืนของสหกรณ์" (กรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร) 4.67/5.00 3 2017-08-16 11:12:27