บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
201. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 จังหวัดสงขลา 2.80/5.00 5 2017-09-05 07:42:35
202. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเขียนหนังสือราชการ 3.50/5.00 4 2017-09-06 03:51:55
203. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 4.33/5.00 3 2016-08-30 11:10:53
204. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล การรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานฯ ผ่านระบบ (e-project) 2.40/5.00 5 2016-09-02 08:31:23
205. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวปฏิบัติที่ดี การยืมเงินทดรองราชการ 3.67/5.00 3 2016-08-22 04:58:22
206. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารโครงการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์หลักการวิธีการแลพคุณค่าของสหกรณ์ 3.67/5.00 3 2016-08-23 06:29:02
207. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 3.67/5.00 3 2017-08-20 14:43:43
208. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การออกแบบระบบเครือข่าย 5.00/5.00 2 2016-08-10 11:12:06
209. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การกำกับ ดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 5.00/5.00 2 2016-08-15 08:06:26
210. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การสร้างเครือข่ายพันธมิตรสหกรณ์ผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอำเภอซำสูง จำกัด 5.00/5.00 2 2016-08-15 08:21:18
211. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร เทคนิคการนำเสนอด้วยโปรแกรม 3 มิติ 5.00/5.00 2 2016-08-18 11:27:40
212. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การใช้คำว่า เพื่อโปรดทราบ โปรดดำเนินการ และ เพื่อโปรดพิจารณา 5.00/5.00 2 2016-08-22 09:28:50
213. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 5.00/5.00 2 2016-08-24 07:10:27
214. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เทคนิค วิธีการส่งเสริมสหกรณ์สำหรับนักส่งเสริมมือใหม่ 5.00/5.00 2 2016-08-26 04:24:34
215. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง 5.00/5.00 2 2016-08-26 12:38:33
216. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล มาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 5.00/5.00 2 2016-08-29 10:22:36
217. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เทคนิคในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อย่างมีส่วนร่วม 5.00/5.00 2 2016-09-06 04:52:31
218. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การจัดทำผลงานทางวิชาการ(คู่มือการจัดทำผลงานทางวิชาการ) 5.00/5.00 2 2016-08-29 06:18:06
219. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การจัดทำผลงานทางวิชาการ(เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ) 5.00/5.00 2 2016-08-29 06:19:04
220. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล คำแนะนำกระบวนการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 5.00/5.00 2 2016-08-29 06:34:41