บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
201. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 4.67/5.00 3 2016-08-30 11:44:57
202. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4.67/5.00 3 2016-08-30 11:48:07
203. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการความรู้ (KM ปี 2560) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์เพื่อความมั่นคงยั่งยืนของสหกรณ์" (กรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร) 4.67/5.00 3 2017-08-16 11:12:27
204. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 จังหวัดสงขลา 2.80/5.00 5 2017-09-05 07:42:35
205. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเขียนหนังสือราชการ 3.50/5.00 4 2017-09-06 03:51:55
206. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 4.33/5.00 3 2016-08-30 11:10:53
207. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล การรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานฯ ผ่านระบบ (e-project) 2.40/5.00 5 2016-09-02 08:31:23
208. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวปฏิบัติที่ดี การยืมเงินทดรองราชการ 3.67/5.00 3 2016-08-22 04:58:22
209. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารโครงการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์หลักการวิธีการแลพคุณค่าของสหกรณ์ 3.67/5.00 3 2016-08-23 06:29:02
210. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การส่งเสริมการออมทรัพย์กับสมาชิกสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 3.67/5.00 3 2016-08-30 09:30:23
211. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ทางเลือก ทางรอดของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ 3.67/5.00 3 2017-08-24 05:55:58
212. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 3.67/5.00 3 2017-08-20 14:43:43
213. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การออกแบบระบบเครือข่าย 5.00/5.00 2 2016-08-10 11:12:06
214. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การกำกับ ดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 5.00/5.00 2 2016-08-15 08:06:26
215. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การสร้างเครือข่ายพันธมิตรสหกรณ์ผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอำเภอซำสูง จำกัด 5.00/5.00 2 2016-08-15 08:21:18
216. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร เทคนิคการนำเสนอด้วยโปรแกรม 3 มิติ 5.00/5.00 2 2016-08-18 11:27:40
217. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การใช้คำว่า เพื่อโปรดทราบ โปรดดำเนินการ และ เพื่อโปรดพิจารณา 5.00/5.00 2 2016-08-22 09:28:50
218. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 5.00/5.00 2 2016-08-24 07:10:27
219. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เทคนิค วิธีการส่งเสริมสหกรณ์สำหรับนักส่งเสริมมือใหม่ 5.00/5.00 2 2016-08-26 04:24:34
220. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง 5.00/5.00 2 2016-08-26 12:38:33