บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
381. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารการผลิตของสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2016-09-02 04:31:02
382. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การเลิกสหกรณ์ปี 2559 5.00/5.00 1 2016-09-06 04:57:51
383. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การชำระบัญชีสหกรณ์กรณีมีปัญหาอุปสรรค 5.00/5.00 1 2016-09-06 09:18:36
384. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 5.00/5.00 1 2016-09-06 09:19:25
385. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การบริหารงานพัสดุของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม 5.00/5.00 1 2016-09-06 11:05:56
386. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2016-09-06 11:16:25
387. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2016-09-06 11:31:17
388. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมการออมทรัพย์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2016-09-06 11:32:54
389. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร ที่ไม่มีเอกสารและทรัพย์สิน 5.00/5.00 1 2016-09-07 04:09:02
390. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ 5.00/5.00 1 2016-09-07 04:17:08
391. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวปฏิบัติตามหลักการควบคุมภายในที่ดี เพื่อป้องกันการทุจริตและการสูญเสีย 5.00/5.00 1 2016-09-07 04:36:52
392. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ งานเผยแพร่ความรู้ การส่งเสริมการพัฒนาสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2017-08-24 05:55:48
393. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางในการปฏิบัติงานการชำระบัญชี 5.00/5.00 1 2016-09-15 06:31:21
394. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การให้บริการโอนเงินแบบ “พร้อมเพย์ - PromptPay” 5.00/5.00 1 2016-09-15 07:02:38
395. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ส่งเสริมสหกรณ์โครงการหลวง 5.00/5.00 1 2016-09-15 07:01:30
396. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) 5.00/5.00 1 2016-09-15 07:09:28
397. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารเงินทุนและการลงทุนในสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2016-09-15 08:05:54
398. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การเชื่อมโยงสินค้าสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2016-09-15 09:42:59
399. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร หน้าที่และความรับผิดชอบของการค้ำประกันเงินกู้ ของคณะกรรมการดำเนินการ 5.00/5.00 1 2016-09-15 09:46:59
400. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ 5.00/5.00 1 2016-09-21 04:51:16