บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
401. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี 5.00/5.00 1 2016-09-21 04:53:20
402. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์กับการส่งเสริมสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2016-09-21 04:54:55
403. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรม 5.00/5.00 1 2017-08-10 03:48:58
404. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการความรู้ (KM) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 5.00/5.00 1 2017-08-16 11:06:06
405. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ กระบวนการจัดฝึกอบรมในสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2017-08-15 05:01:54
406. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การประสานงานโครงการฝึกอบรม 5.00/5.00 1 2017-08-16 04:15:54
407. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสรุปคะแนนของหมวดที่ 2.2 และหมวดที่ 4 ตามเกณฑ์วิธีการให้คะแนนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 5.00/5.00 1 2017-08-18 08:09:25
408. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 5.00/5.00 1 2017-08-18 08:37:46
409. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 5.00/5.00 1 2017-08-18 08:39:30
410. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้ Google Form เพื่อสร้างแบบสอบถาม Online 5.00/5.00 1 2017-08-19 01:19:04
411. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้ Google Form เพื่อสร้างแบบสอบถาม Online 5.00/5.00 1 2017-08-19 01:21:29
412. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การใช้ Google Form เพื่อสร้างแบบสอบถาม Online 5.00/5.00 1 2017-08-19 01:25:09
413. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2560 5.00/5.00 1 2017-08-22 06:58:31
414. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนางานส่งเสริมสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2017-08-24 05:59:26
415. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การวางแผนทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด 5.00/5.00 1 2017-08-23 07:52:19
416. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารจัดการการตลาดเมล็ดพันธ์ของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดบุรีรัมย์ 5.00/5.00 1 2017-08-23 07:39:14
417. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการบริหารจัดการหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ไม่ให้มีหนี้ค้าง 5.00/5.00 1 2017-08-23 07:25:35
418. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดการธุรกิจสินเชื่อให้สำเร็จ 5.00/5.00 1 2017-08-22 07:02:20
419. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 5.00/5.00 1 2017-08-29 05:48:48
420. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การควบคุมภายในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 5.00/5.00 1 2017-08-29 07:10:00