บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
421. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การร้องทุกข์กล่าวโทษคดีอาญาของสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2017-08-30 08:11:45
422. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันในเขตนิคมสหกรณ์ จังหวัดกระบี่ 5.00/5.00 1 2017-08-30 09:59:49
423. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ปี 2560 5.00/5.00 1 2017-08-31 07:08:30
424. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การเขียนโครงการ 2560 5.00/5.00 1 2017-09-03 03:28:16
425. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม และติดตาม การประเมินผลและการบริหารค่าใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560 5.00/5.00 1 2017-09-05 05:01:38
426. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์กับการส่งเสริมสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2017-09-05 05:05:35
427. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี 5.00/5.00 1 2017-09-05 05:07:14
428. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ ของสมาชิกกับสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2017-09-05 05:09:20
429. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การชำระเงินกู้ กพส. ด้วยระบบ Barcode ผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ธกส. 5.00/5.00 1 2017-09-05 06:37:13
430. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร ปี 2560 5.00/5.00 1 2017-09-05 09:08:21
431. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โหรา 5.00/5.00 1 2017-09-12 04:42:04
432. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 5.00/5.00 1 2017-09-12 09:57:58
433. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนาคู คลองและลำน้ำธรรมชาติ 5.00/5.00 1 2017-09-14 04:10:53
434. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรกล การใช้และการบำรุงรักษาสายพาน และกระพ้อลำเลียงในโรงงานแปรรูป 5.00/5.00 1 2017-09-15 09:40:16
435. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 5.00/5.00 1 2017-10-02 05:07:45
436. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การผลิตและการตลาดหมอนยางพารา 5.00/5.00 1 2018-06-27 13:59:13
437. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การผลิตรองเท้าบู๊ท 5.00/5.00 1 2018-06-27 14:01:13
438. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร ขั้นตอนการกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา ให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืม หรือการค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561 5.00/5.00 1 2018-07-21 23:11:40
439. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การดำเนินการร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรล้มละลาย 5.00/5.00 1 2018-08-21 15:16:42
440. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง ทดสอบ 4.00/5.00 1 2016-08-08 05:01:20