บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
421. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ปี 2560 5.00/5.00 1 2017-08-31 07:08:30
422. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การเขียนโครงการ 2560 5.00/5.00 1 2017-09-03 03:28:16
423. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม และติดตาม การประเมินผลและการบริหารค่าใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560 5.00/5.00 1 2017-09-05 05:01:38
424. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์กับการส่งเสริมสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2017-09-05 05:05:35
425. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี 5.00/5.00 1 2017-09-05 05:07:14
426. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ ของสมาชิกกับสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2017-09-05 05:09:20
427. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การชำระเงินกู้ กพส. ด้วยระบบ Barcode ผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ธกส. 5.00/5.00 1 2017-09-05 06:37:13
428. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร ปี 2560 5.00/5.00 1 2017-09-05 09:08:21
429. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โหรา 5.00/5.00 1 2017-09-12 04:42:04
430. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 5.00/5.00 1 2017-09-12 09:57:58
431. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนาคู คลองและลำน้ำธรรมชาติ 5.00/5.00 1 2017-09-14 04:10:53
432. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรกล การใช้และการบำรุงรักษาสายพาน และกระพ้อลำเลียงในโรงงานแปรรูป 5.00/5.00 1 2017-09-15 09:40:16
433. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 5.00/5.00 1 2017-10-02 05:07:45
434. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง ทดสอบ 4.00/5.00 1 2016-08-08 05:01:20
435. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 4.00/5.00 1 2016-08-18 06:53:16
436. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ กิจกรรมสนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้ \"ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์\" 4.00/5.00 1 2016-08-30 03:42:10
437. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 4.00/5.00 1 2016-08-30 08:43:40
438. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์ 4.00/5.00 1 2016-08-30 09:01:59
439. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การรักษามาตรฐานสหกรณ์โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 4.00/5.00 1 2016-08-30 09:01:20
440. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การเชื่อมโยงเครือข่ายภาคตะวันออก 4.00/5.00 1 2016-09-15 06:43:50