บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
421. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันในเขตนิคมสหกรณ์ จังหวัดกระบี่ 5.00/5.00 1 2017-08-30 09:59:49
422. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ปี 2560 5.00/5.00 1 2017-08-31 07:08:30
423. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การเขียนโครงการ 2560 5.00/5.00 1 2017-09-03 03:28:16
424. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม และติดตาม การประเมินผลและการบริหารค่าใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560 5.00/5.00 1 2017-09-05 05:01:38
425. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์กับการส่งเสริมสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2017-09-05 05:05:35
426. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี 5.00/5.00 1 2017-09-05 05:07:14
427. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ ของสมาชิกกับสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2017-09-05 05:09:20
428. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การชำระเงินกู้ กพส. ด้วยระบบ Barcode ผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ธกส. 5.00/5.00 1 2017-09-05 06:37:13
429. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร ปี 2560 5.00/5.00 1 2017-09-05 09:08:21
430. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โหรา 5.00/5.00 1 2017-09-12 04:42:04
431. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 5.00/5.00 1 2017-09-12 09:57:58
432. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนาคู คลองและลำน้ำธรรมชาติ 5.00/5.00 1 2017-09-14 04:10:53
433. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรกล การใช้และการบำรุงรักษาสายพาน และกระพ้อลำเลียงในโรงงานแปรรูป 5.00/5.00 1 2017-09-15 09:40:16
434. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 5.00/5.00 1 2017-10-02 05:07:45
435. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การผลิตและการตลาดหมอนยางพารา 5.00/5.00 1 2018-06-27 13:59:13
436. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การผลิตรองเท้าบู๊ท 5.00/5.00 1 2018-06-27 14:01:13
437. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร ขั้นตอนการกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา ให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืม หรือการค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561 5.00/5.00 1 2018-07-21 23:11:40
438. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง ทดสอบ 4.00/5.00 1 2016-08-08 05:01:20
439. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 4.00/5.00 1 2016-08-18 06:53:16
440. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ กิจกรรมสนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้ \"ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์\" 4.00/5.00 1 2016-08-30 03:42:10