บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
461. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เทคนิคการส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจในสหกรณ์ 3.00/5.00 1 2016-08-29 08:47:32
462. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 1.50/5.00 2 2016-08-30 11:11:17
463. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การแก้ไขปัญหาการรวบรวมยางพาราของสหกรณ์นิคมดอนตาลสอง จำกัด 1.50/5.00 2 2016-08-30 11:15:02
464. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร 1.50/5.00 2 2016-08-30 11:19:14
465. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 1.50/5.00 2 2016-08-30 11:21:05
466. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ 3.00/5.00 1 2016-08-31 06:05:02
467. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 1.50/5.00 2 2016-09-05 07:14:13
468. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดทำรายงานประจำปีของสหกรณ์ 1.50/5.00 2 2016-09-05 07:13:50
469. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดเก็บและการรายงานปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1.50/5.00 2 2016-09-05 07:13:06
470. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ องค์ความรู้แผนพัฒนาสกก.แก่งกระจานจ.เพชรบุรี 3.00/5.00 1 2017-02-01 10:26:44
471. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 3.00/5.00 1 2017-08-24 10:26:25
472. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การพัฒนาสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ 1.50/5.00 2 2017-08-31 08:19:11
473. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 3.00/5.00 1 2017-09-12 05:34:23
474. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การกำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมาย มาตรา 21 ปี 2559 2.00/5.00 1 2016-09-06 05:00:24
475. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชีเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์ 2.00/5.00 1 2016-09-15 08:01:13
476. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ หลักและวิธีปฏิบัติในการชำระบัญชีสหกรณ์ 1.00/5.00 1 2016-08-18 06:55:04
477. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาดอกเบี้ยค้างชำระในสหกรณ์ภาคการเกษตร 1.00/5.00 1 2016-08-26 06:56:06
478. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการ 1.00/5.00 1 2016-08-28 16:48:53
479. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงชีวิต 1.00/5.00 1 2016-08-29 07:01:43
480. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการกำหนดระเบียบของสหกรณ์ 1.00/5.00 1 2016-08-30 12:23:12