บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
41. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ในจังหวัดกำแพงเพชร 4.97/5.00 73 2016-09-15 08:02:59
42. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 4.75/5.00 76 2017-09-13 05:05:33
43. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การยืมเงินและส่งใช้เงินยืมราชการ 4.50/5.00 80 2019-08-28 13:58:13
44. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การสร้างทีมงานจังหวัดในการขับเคลื่อนธุรกิจสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการ PAR 5.00/5.00 71 2019-08-30 17:32:55
45. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การประชุมใหญ่และเหตุแห่งการเรียกประชุมใหญ่ 5.00/5.00 71 2019-08-30 17:53:27
46. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ เพาะต้นกล้าสหกรณ์ ในสถานศึกษา 4.66/5.00 76 2016-08-30 04:57:17
47. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ หลักสูตร การสอนระยะสั้นเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสหกรณ์แก่นักเรัียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 4.78/5.00 74 2017-08-30 05:11:20
48. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมช่องทางตลาดออนไลน์สินค้าผลไม้ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4.93/5.00 61 2019-08-30 20:56:22
49. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ 4.90/5.00 59 2019-08-29 14:17:33
50. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การลดการสูญเสียน้ำหนักในการรวบรวมปาล์มน้ำมัน 4.75/5.00 60 2016-08-30 04:58:03
51. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการดำเนินธุรกิจรวบรวมปาล์มน้ำมันของสถาบันเกษตรกร 4.81/5.00 59 2016-08-30 04:57:51
52. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการเชื่อมโยงกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนกับสหกรณ์ในท้องถิ่น 4.81/5.00 58 2016-08-30 04:57:27
53. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การผลักดันสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเกาะปราง จำกัด 4.60/5.00 60 2016-12-02 08:42:04
54. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางแผ่นรมควัน 4.88/5.00 56 2016-08-30 04:58:16
55. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การผลักให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 4.80/5.00 56 2016-12-02 08:53:37
56. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อสั่งให้สหกรณ์ล้มละลายโดยชำระบัญชี 5.00/5.00 53 2019-08-15 14:47:04
57. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรแบบตลาดนำการผลิต 4.91/5.00 54 2019-08-30 14:35:40
58. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ 5.00/5.00 52 2019-08-15 14:56:58
59. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 4.98/5.00 52 2019-08-15 14:50:14
60. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ 4.98/5.00 51 2019-08-15 14:52:58