บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
41. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรโรงสีข้าวตำบลป่าระกำ 4.71/5.00 85 2016-08-30 10:08:31
42. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ประสบการณ์ส่งเสริมสหกรณ์ตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ cps. 4.58/5.00 84 2017-09-14 14:00:54
43. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การยืมเงินและส่งใช้เงินยืมราชการ 4.49/5.00 81 2019-08-28 13:58:13
44. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ในจังหวัดกำแพงเพชร 4.97/5.00 73 2016-09-15 08:02:59
45. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 4.75/5.00 76 2017-09-13 05:05:33
46. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ เพาะต้นกล้าสหกรณ์ ในสถานศึกษา 4.66/5.00 76 2016-08-30 04:57:17
47. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ หลักสูตร การสอนระยะสั้นเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสหกรณ์แก่นักเรัียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 4.78/5.00 74 2017-08-30 05:11:20
48. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมช่องทางตลาดออนไลน์สินค้าผลไม้ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4.93/5.00 61 2019-08-30 20:56:22
49. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ 4.90/5.00 59 2019-08-29 14:17:33
50. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การลดการสูญเสียน้ำหนักในการรวบรวมปาล์มน้ำมัน 4.75/5.00 60 2016-08-30 04:58:03
51. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการดำเนินธุรกิจรวบรวมปาล์มน้ำมันของสถาบันเกษตรกร 4.81/5.00 59 2016-08-30 04:57:51
52. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการเชื่อมโยงกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนกับสหกรณ์ในท้องถิ่น 4.81/5.00 58 2016-08-30 04:57:27
53. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการจัดตั้งสหกรณ์ให้มีคุณภาพ 4.98/5.00 56 2019-08-26 09:24:36
54. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร งานสารบรรณ 4.96/5.00 56 2019-08-26 09:20:09
55. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ 4.96/5.00 56 2019-08-26 09:21:32
56. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การผลักดันสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเกาะปราง จำกัด 4.60/5.00 60 2016-12-02 08:42:04
57. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางแผ่นรมควัน 4.88/5.00 56 2016-08-30 04:58:16
58. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การผลักให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 4.80/5.00 56 2016-12-02 08:53:37
59. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อสั่งให้สหกรณ์ล้มละลายโดยชำระบัญชี 5.00/5.00 53 2019-08-15 14:47:04
60. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ 5.00/5.00 53 2019-08-15 14:56:58