บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
41. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การร้องขอต่อศาลเพื่อสั่งให้สหกรณ์ที่ชำระบัญชีล้มละลาย 4.89/5.00 36 2017-08-28 09:03:04
42. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อสั่งให้สหกรณ์ล้มละลายโดยชำระบัญชี 5.00/5.00 33 2019-08-15 14:47:04
43. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ 5.00/5.00 32 2019-08-15 14:56:58
44. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 4.97/5.00 32 2019-08-15 14:50:14
45. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ 4.97/5.00 31 2019-08-15 14:52:58
46. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การผลิตและการตลาดหมอนยางพารา 4.81/5.00 31 2018-06-27 13:59:13
47. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การผลิตรองเท้าบู๊ท 4.77/5.00 31 2018-06-27 14:01:13
48. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดทำรายงานประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4.86/5.00 29 2019-08-14 14:53:15
49. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การประชุมมาตรฐาน 4.76/5.00 29 2017-09-21 08:43:45
50. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 4.93/5.00 28 2019-08-14 14:49:19
51. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 4.89/5.00 28 2019-08-14 15:02:54
52. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมสหกรณ์สู่มาตรฐาน 4.89/5.00 27 2017-08-28 02:26:38
53. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ มูลเหตุแห่งการทุจริตในสหกรณ์ 4.84/5.00 25 2016-08-29 11:28:23
54. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แผนพฒันาสหกรณ์ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจ าปี 2560 4.72/5.00 25 2017-09-21 08:47:00
55. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารการจัดการกระจายลำไยในขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 4.50/5.00 26 2017-08-30 09:38:59
56. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์เพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน 4.55/5.00 22 2019-07-30 16:07:56
57. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร 4.52/5.00 21 2016-08-30 04:20:48
58. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร ที่ไม่มีเอกสารและทรัพย์สิน 5.00/5.00 19 2016-09-07 04:09:02
59. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวปฏิบัติตามหลักการควบคุมภายในที่ดี เพื่อป้องกันการทุจริตและการสูญเสีย 5.00/5.00 19 2016-09-07 04:36:52
60. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม และติดตาม การประเมินผลและการบริหารค่าใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560 4.95/5.00 19 2017-09-05 05:01:38