บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
61. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ 4.94/5.00 18 2016-09-07 04:17:08
62. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการวิเคราะห์คำขอกู้เงิน กพส. วิเคราะห์แผนการดำเนินธุรกิจงบกระแสเงินสด 4.68/5.00 19 2019-07-30 16:07:50
63. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง 4.78/5.00 18 2016-09-19 08:32:37
64. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การกำหนดระเบียบของสหกรณ์ 4.88/5.00 17 2017-08-30 09:47:27
65. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ “1 สหกรณ์ 1 อำเภอ” 4.76/5.00 17 2017-08-30 12:29:58
66. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การจัดทำสื่อ VTR เพื่อประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ในจังหวัดอ่างทอง ด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio 4.59/5.00 17 2016-08-16 04:50:21
67. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการจัดทำแผนธุรกิจสหกรณ์ 4.88/5.00 16 2019-07-30 16:07:34
68. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ ขั้นตอนการจัดฝึกอบรม 5.00/5.00 15 2016-08-31 05:02:53
69. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ ขั้นตอนการศึกษาดูงาน 5.00/5.00 15 2016-08-31 05:04:46
70. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ ขั้นตอนการฝึกงาน 5.00/5.00 15 2016-08-31 05:05:39
71. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 4.11/5.00 18 2016-08-19 05:36:56
72. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การยกระดับสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่โครงการหลวงให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมส่งเสริมสหกรณ์ 4.93/5.00 14 2016-09-19 08:39:42
73. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การเตรียมตัวจัดงานพระราชพิธี 4.93/5.00 14 2016-09-19 08:38:40
74. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 4.60/5.00 15 2017-08-29 07:43:01
75. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ เทคนิคการตรวจการสหกรณ์ (KM2558) 4.92/5.00 13 2016-08-29 05:00:13
76. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม นวัตกรรม เรื่อง โปรแกรมประเมินความเข้มแข็งของสหกรณ์ 4.92/5.00 13 2017-08-31 04:22:49
77. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 4.85/5.00 13 2016-08-30 07:36:39
78. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การแก้ไขปัญหาสหกรณ์ (KM2556) 4.92/5.00 12 2016-08-29 05:18:35
79. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์(KM2559) 4.92/5.00 12 2016-08-29 05:32:23
80. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน 4.14/5.00 14 2016-08-26 11:17:18