บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
61. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การผลักให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 4.80/5.00 56 2016-12-02 08:53:37
62. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อสั่งให้สหกรณ์ล้มละลายโดยชำระบัญชี 5.00/5.00 53 2019-08-15 14:47:04
63. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ 5.00/5.00 53 2019-08-15 14:56:58
64. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 4.98/5.00 52 2019-08-15 14:50:14
65. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ 4.98/5.00 51 2019-08-15 14:52:58
66. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การผลิตและการตลาดหมอนยางพารา 4.88/5.00 49 2018-06-27 13:59:13
67. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ 4.35/5.00 55 2019-08-28 13:59:38
68. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การผลิตรองเท้าบู๊ท 4.86/5.00 49 2018-06-27 14:01:13
69. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 4.96/5.00 46 2019-08-14 14:49:19
70. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 4.93/5.00 46 2019-08-14 15:02:54
71. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดทำรายงานประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4.91/5.00 46 2019-08-14 14:53:15
72. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 4.80/5.00 45 2019-08-29 11:30:27
73. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562 4.72/5.00 39 2019-08-29 11:31:44
74. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ 4.79/5.00 38 2019-08-28 16:21:43
75. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม และติดตาม การประเมินผลและการบริหารค่าใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560 4.97/5.00 36 2017-09-05 05:01:38
76. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การร้องขอต่อศาลเพื่อสั่งให้สหกรณ์ที่ชำระบัญชีล้มละลาย 4.89/5.00 36 2017-08-28 09:03:04
77. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ 4.97/5.00 35 2016-09-07 04:17:08
78. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวปฏิบัติตามหลักการควบคุมภายในที่ดี เพื่อป้องกันการทุจริตและการสูญเสีย 5.00/5.00 34 2016-09-07 04:36:52
79. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร ที่ไม่มีเอกสารและทรัพย์สิน 5.00/5.00 33 2016-09-07 04:09:02
80. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การเพิ่มการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์ 4.79/5.00 34 2019-08-30 11:48:11