บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
781. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ขั้นตอนและแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร ที่ประสบปัญหาการดำเนินธุรกิจ 0/5.00 0 2019-08-16 15:39:11
782. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การพัฒนากลุ่มผู้ผลิตแปลงใหญ่มะม่วงตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน สู่ระบบการตลาดนำการผลิต 0/5.00 0 2019-08-16 15:45:36
783. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ เทคนิคกระบวนการทำงานด้านพัสดุ 0/5.00 0 2019-08-23 14:34:46
784. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง เทคนิคการบริหารจัดการ “การเงินและบัญชี” 0/5.00 0 2019-08-23 14:35:50
785. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การออมในรูปแบบของสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-08-25 22:39:56
786. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื้อหา -(KM) เรื่อง Service Mind (การมีจิตใจในการให้บริการที่ดี) 0/5.00 0 2019-08-26 15:30:29
787. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดการสหกรณ์ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0/5.00 0 2019-08-27 14:16:14
788. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวคิดในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 0/5.00 0 2019-08-27 16:10:30
789. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-08-27 16:11:52
790. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 0/5.00 0 2019-08-27 16:21:38
791. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 0/5.00 0 2019-08-27 16:22:46
792. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การบริหารความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 0/5.00 0 2019-08-29 10:20:39
793. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง สรุปประเด็นถาม-ตอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าเช่าบ้านข้าราชการ 0/5.00 0 2019-08-29 15:20:36
794. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการแก้ไขและส่งเสริม 1 อำเภอ 1 สหกรณ์ ของ สหกรณ์การเกษตรเมืองปาย จำกัด 2562 0/5.00 0 2019-08-29 11:19:19
795. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การขับเคลื่อนสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นองค์กรหลักในระดับอำเภอ 0/5.00 0 2019-08-29 14:35:55
796. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 0/5.00 0 2019-08-29 14:39:23
797. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง 0/5.00 0 2019-08-29 14:35:25
798. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร กระบวนการทำงานแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ 0/5.00 0 2019-08-29 14:41:10
799. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การปฏิบัติงานการเป็นวิทยากรฝึกอบรมสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-08-29 15:43:42
800. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ กระบวนการทำงานในการบริหารโครงการฝึกอบรม/โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 0/5.00 0 2019-08-29 15:41:36