บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
801. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การรับเรื่องร้องเรียน/การกล่าวหาทางวินัย 0/5.00 0 2019-08-30 10:44:45
802. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล ศาสนพิธี 0/5.00 0 2019-08-30 10:46:07
803. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-08-30 10:46:44
804. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ กระบวนการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ 0/5.00 0 2019-08-30 11:11:23
805. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การดำเนินงานและปัจจัยแห่งความสำเร็จสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด 0/5.00 0 2019-08-30 11:26:49
806. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล การติดตามการชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-08-30 11:32:39
807. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดตั้งสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา 0/5.00 0 2019-08-30 11:35:17
808. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ ระบบการตรวจการสหกรณ์และการรายงาน 0/5.00 0 2019-08-30 11:36:24
809. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเพื่อรักษามาตรฐานและผลักดันมาตรฐานให้สูงขึ้น 0/5.00 0 2019-08-30 13:48:29
810. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการดำเนินการ 0/5.00 0 2019-08-30 13:50:05
811. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 0/5.00 0 2019-08-30 13:51:33
812. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-08-30 13:53:05
813. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 0/5.00 0 2019-08-30 13:55:13
814. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การสร้างหลักสูตรและการทำงานด้านการจัดอบรม 0/5.00 0 2019-08-30 13:56:34
815. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ โครงการ “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 0/5.00 0 2019-08-30 14:00:20
816. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างนานของสหกรณ์ภาคการเกษตร 0/5.00 0 2019-09-02 14:22:33
817. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-09-02 14:25:32
818. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร งานด้านการรายงานปริมาณธุรกิจและเทคนิคการเพิ่มปริมาณธุรกิจในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 0/5.00 0 2019-09-02 14:26:32
819. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร สิ่งที่นักส่งเสริมสหกรณ์ควรรู้ 0/5.00 0 2019-08-30 14:36:33
820. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวคิดและประสบการณ์การวิเคราะห์คำขอกู้เงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมที่รับผิดชอบ 0/5.00 0 2019-08-30 14:40:26