บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
821. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทาง และวิธีการ การเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-08-30 17:12:13
822. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 0/5.00 0 2019-08-30 17:43:14
823. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-08-30 17:47:20
824. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมเงินและการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-08-30 23:16:04
825. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-09-02 11:27:39
826. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการหนี้ค้างชำระเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-09-02 11:32:22
827. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร(เพ่ิ่ิมเติมจากหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์) 0/5.00 0 2019-09-02 11:44:00
828. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปเพื่อสร้างรายได้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านปางม่วง จำกัด 0/5.00 0 2019-09-02 11:47:00
829. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางในการดำเนินธุรกิจรวบรวมในสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-09-02 14:53:32
830. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-09-02 15:31:54
831. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การรวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่าของสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอโดยเครือข่ายเอกชน 0/5.00 0 2019-09-02 15:39:01
832. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริการที่ดี 0/5.00 0 2019-09-02 15:42:34
833. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ คู่มือการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-09-02 16:34:24
834. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ กระบวนการพิจารณาเห็นชอบหรือรับทราบระเบียบสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-09-02 16:41:07
835. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาสหกรณ์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 0/5.00 0 2019-09-02 16:47:01
836. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 0/5.00 0 2019-09-02 17:14:35
837. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การบริหารพัสดุ 0/5.00 0 2019-09-02 17:17:49
838. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารจัดการหนี้ 0/5.00 0 2019-09-02 17:20:29
839. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ กระบวนการจัดประชุมใหญ่สามัญให้มีประสิทธิภาพ 0/5.00 0 2019-09-02 23:10:05
840. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-09-03 10:41:32