บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
821. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 0/5.00 0 2019-08-30 14:43:01
822. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การแนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในการจัดทําบัญชีเบื้องต้น 0/5.00 0 2019-08-30 16:12:47
823. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 0/5.00 0 2019-08-30 16:13:02
824. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐาน 0/5.00 0 2019-08-30 16:10:40
825. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำแผนประจำปีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 0/5.00 0 2019-08-30 15:15:09
826. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ คู่มือการกาหนดระเบียบของสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-08-30 15:56:23
827. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 0/5.00 0 2019-08-30 16:38:23
828. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการจัดประชุมกลุ่มสมาชิก 0/5.00 0 2019-08-30 17:05:17
829. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ขั้นตอนและวีธีการควบสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-08-30 17:07:15
830. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทาง และวิธีการ การเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-08-30 17:12:13
831. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 0/5.00 0 2019-08-30 17:43:14
832. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-08-30 17:47:20
833. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมเงินและการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-08-30 23:16:04
834. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-09-02 11:27:39
835. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการหนี้ค้างชำระเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-09-02 11:32:22
836. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางในการดำเนินธุรกิจรวบรวมในสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-09-02 14:53:32
837. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-09-02 15:31:54
838. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การรวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่าของสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอโดยเครือข่ายเอกชน 0/5.00 0 2019-09-02 15:39:01
839. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริการที่ดี 0/5.00 0 2019-09-02 15:42:34
840. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ คู่มือการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-09-02 16:34:24