บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
841. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้หองต้น 0/5.00 0 2019-09-03 11:15:19
842. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร CPD KM BOT 0/5.00 0 2019-09-03 15:23:52
843. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางการปฏิบัติ ในการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ 0/5.00 0 2019-09-03 11:33:16
844. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การเข้าเล่มประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 0/5.00 0 2019-09-03 11:35:41
845. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในการจัดทำบัญชีเบื้องต้น 0/5.00 0 2019-09-03 14:56:57
846. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-09-03 15:25:13
847. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ กรณีศึกษา การบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลผลิต สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด 0/5.00 0 2019-09-04 11:17:20
848. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 0/5.00 0 2019-09-04 10:22:48
849. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการองค์ความรู้การเบิกจ่าย งป.ศส.12 0/5.00 0 2019-09-04 10:25:19
850. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การปฏิบัติงานสารบรรณและรูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการ 0/5.00 0 2019-09-04 10:27:47
851. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ กระบวนการทำงานในเรื่องการแนะนำส่งเสริม 0/5.00 0 2019-09-04 11:00:04
852. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-09-04 13:59:02
853. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางก่อนการประชุมใหญ่และหลังการประชุมใหญ่สามัญประจาปีของสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-09-04 14:01:52
854. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ กระบวนการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ่ 0/5.00 0 2019-09-04 14:05:15
855. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 0/5.00 0 2019-09-04 14:52:19
856. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำชุดฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร 0/5.00 0 2019-09-05 23:20:22
857. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การพัฒนาทักษะการถ่ายภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์ 0/5.00 0 2019-09-09 15:58:17
858. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเพื่อรักษามาตรฐานและผลักดันมาตรฐานให้สูงขึ้น 0/5.00 0 2019-09-10 11:19:22
859. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การประชุมใหญ่และเหตุแห่งการเรียกประชุมใหญ๋ 0/5.00 0 2019-09-10 11:24:52
860. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการชำระบัญชีสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-09-10 11:26:59