บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
841. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ คู่มือการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-09-02 16:34:24
842. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ กระบวนการพิจารณาเห็นชอบหรือรับทราบระเบียบสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-09-02 16:41:07
843. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาสหกรณ์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 0/5.00 0 2019-09-02 16:47:01
844. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 0/5.00 0 2019-09-02 17:14:35
845. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การบริหารพัสดุ 0/5.00 0 2019-09-02 17:17:49
846. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารจัดการหนี้ 0/5.00 0 2019-09-02 17:20:29
847. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-09-03 10:41:32
848. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้หองต้น 0/5.00 0 2019-09-03 11:15:19
849. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางการปฏิบัติ ในการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ 0/5.00 0 2019-09-03 11:33:16
850. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การเข้าเล่มประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 0/5.00 0 2019-09-03 11:35:41
851. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในการจัดทำบัญชีเบื้องต้น 0/5.00 0 2019-09-03 14:56:57
852. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ กรณีศึกษา การบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลผลิต สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด 0/5.00 0 2019-09-04 11:17:20
853. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 0/5.00 0 2019-09-04 10:22:48
854. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการองค์ความรู้การเบิกจ่าย งป.ศส.12 0/5.00 0 2019-09-04 10:25:19
855. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การปฏิบัติงานสารบรรณและรูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการ 0/5.00 0 2019-09-04 10:27:47
856. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ กระบวนการทำงานในเรื่องการแนะนำส่งเสริม 0/5.00 0 2019-09-04 11:00:04
857. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-09-04 13:59:02
858. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางก่อนการประชุมใหญ่และหลังการประชุมใหญ่สามัญประจาปีของสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-09-04 14:01:52
859. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ กระบวนการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ่ 0/5.00 0 2019-09-04 14:05:15
860. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 0/5.00 0 2019-09-04 14:52:19