บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
861. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การพัฒนาทักษะการถ่ายภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์ 0/5.00 0 2019-09-09 15:58:17
862. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเพื่อรักษามาตรฐานและผลักดันมาตรฐานให้สูงขึ้น 0/5.00 0 2019-09-10 11:19:22
863. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การประชุมใหญ่และเหตุแห่งการเรียกประชุมใหญ๋ 0/5.00 0 2019-09-10 11:24:52
864. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการชำระบัญชีสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-09-10 11:26:59
865. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร โครงการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0/5.00 0 2019-09-10 15:23:43
866. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรการช่วยเหลือและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2561/62 0/5.00 0 2019-09-10 15:23:18
867. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-09-11 14:12:39
868. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาเว็ปไซต์ของสหกรณ์ในโครงการ 1 อำเภอ 1 สหกรณ์กรเกษตร 0/5.00 0 2019-09-11 16:32:57
869. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ การจัดตั้งและส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์เคหสถาน บ้านมั่นคงอุตรดิตถ์ จำกัด 0/5.00 0 2019-09-11 16:53:24
870. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารการจัดการศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 0/5.00 0 2019-09-12 11:23:41
871. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างนานของสหกรณ์การเกษตรน้ำฝนนาทม จำกัด 0/5.00 0 2019-09-12 15:02:07
872. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนพัฒนาสหกรณ์ ในจังหวัดสุโขทัย 0/5.00 0 2019-09-12 16:28:01
873. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การจัดตั้งสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 0/5.00 0 2019-09-16 10:27:24
874. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ตามระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล 0/5.00 0 2019-10-04 10:47:12
875. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ การบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่งคง 0/5.00 0 2019-10-04 10:46:41
876. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการสร้างทายาทสหกรณ์ภาคเกษตรในจังหวัดจันทบุรี 0/5.00 0 2019-10-04 10:46:30
877. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-10-04 11:12:52
878. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง สงวนลิขสิทธิ์ 0/5.00 0 2020-04-30 22:10:23
879. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางในการดำเนินคดีและการจัดจ้างทนายความ 0/5.00 0 2020-06-05 15:46:53