บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
81. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การเขียนหนังสือราชการ 4.88/5.00 32 2019-08-20 15:54:34
82. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ 4.88/5.00 32 2019-08-30 11:47:45
83. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การบริหารความเสี่ยง 4.70/5.00 33 2019-08-20 15:43:19
84. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ เทคนิคการให้คำแนะนำแนวทางการตรวจสอบในการขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 4.94/5.00 31 2019-08-30 11:48:02
85. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การขอสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 4.87/5.00 31 2019-08-29 11:20:17
86. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การทำลายหนังสือราชการ 4.59/5.00 32 2019-08-30 08:49:39
87. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แนวทางการแก้ไขข้อสังเกตและข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร ให้มีประสิทธิภาพ 4.97/5.00 29 2019-08-30 19:47:34
88. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ 4.34/5.00 32 2019-08-30 08:45:02
89. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การประชุมมาตรฐาน 4.76/5.00 29 2017-09-21 08:43:45
90. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมสหกรณ์สู่มาตรฐาน 4.89/5.00 28 2017-08-28 02:26:38
91. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย ความรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 4.69/5.00 29 2019-08-30 08:40:27
92. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร Coaching เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในการแนะนำส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ สมาชิกกลุ่มเกษตรกร 5.00/5.00 27 2019-08-30 19:45:01
93. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) 4.96/5.00 26 2019-08-30 13:40:34
94. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ด้านกฎหมายขั้นพื้นฐานในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ 4.92/5.00 26 2019-08-30 19:40:41
95. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาดอกเบี้ยค้างชำระในสหกรณ์ภาคการเกษตร 4.70/5.00 27 2016-08-26 06:56:06
96. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 4.88/5.00 26 2019-08-29 15:33:47
97. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร แนวทางการส่งเสริมการควบคุมภายในของสหกรณ์ 4.73/5.00 26 2019-08-27 15:20:40
98. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ มูลเหตุแห่งการทุจริตในสหกรณ์ 4.84/5.00 25 2016-08-29 11:28:23
99. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แผนพฒันาสหกรณ์ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจ าปี 2560 4.72/5.00 25 2017-09-21 08:47:00
100. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด 4.88/5.00 24 2016-08-29 08:46:13