บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
101. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารการจัดการกระจายลำไยในขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 4.50/5.00 26 2017-08-30 09:38:59
102. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 4.79/5.00 24 2016-08-29 04:14:15
103. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การชำระเงินกู้ กพส. ด้วยระบบ Barcode ผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ธกส. 4.79/5.00 24 2017-09-05 06:37:13
104. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์เพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน 4.58/5.00 24 2019-07-30 16:07:56
105. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการวิเคราะห์คำขอกู้เงิน กพส. วิเคราะห์แผนการดำเนินธุรกิจงบกระแสเงินสด 4.73/5.00 22 2019-07-30 16:07:50
106. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร 4.55/5.00 22 2016-08-30 04:20:48
107. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกค่าใชัจ่ายในการเดินทางไปราชการ 5.00/5.00 20 2019-08-30 17:08:52
108. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ 4.90/5.00 20 2019-08-30 17:46:33
109. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ “1 สหกรณ์ 1 อำเภอ” 4.80/5.00 20 2017-08-30 12:29:58
110. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การกำหนดระเบียบขึ้นถือใช้ 4.95/5.00 19 2019-08-30 17:44:14
111. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การกำหนดระเบียบของสหกรณ์ 4.89/5.00 18 2017-08-30 09:47:27
112. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการจัดทำแผนธุรกิจสหกรณ์ 4.89/5.00 18 2019-07-30 16:07:34
113. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง 4.78/5.00 18 2016-09-19 08:32:37
114. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การจัดทำสื่อ VTR เพื่อประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ในจังหวัดอ่างทอง ด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio 4.61/5.00 18 2016-08-16 04:50:21
115. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4.56/5.00 18 2019-09-02 21:19:55
116. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การตรวจสอบข้อมูลบัญชีผิดดุล 5.00/5.00 16 2019-08-26 11:26:51
117. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 4.16/5.00 19 2016-08-19 05:36:56
118. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ 4.94/5.00 16 2019-08-30 17:07:49
119. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ ขั้นตอนการจัดฝึกอบรม 5.00/5.00 15 2016-08-31 05:02:53
120. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ ขั้นตอนการศึกษาดูงาน 5.00/5.00 15 2016-08-31 05:04:46