บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
141. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติท่ีเป็นเลศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ถอดบทเรียนองค์ความรู้ "การส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 3.67/5.00 6 2017-08-29 07:35:18
142. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน 4.20/5.00 5 2016-08-26 05:10:46
143. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การจัดทำแผลกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 4.20/5.00 5 2016-08-26 12:36:02
144. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร เปรียบเทียบไฟล์ข้อมูล 2 ไฟล์ โดยใช้ Microsoft Excel 4.20/5.00 5 2016-08-30 10:34:00
145. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การทำงานเป็นทีม 4.20/5.00 5 2017-08-24 05:56:08
146. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 4.20/5.00 5 2017-09-06 04:36:42
147. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมสหกรณ์กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 5.00/5.00 4 2016-08-18 07:49:34
148. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย 5.00/5.00 4 2016-08-26 04:04:51
149. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน 5.00/5.00 4 2016-08-29 06:24:23
150. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การกู้ยืมเงินเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 5.00/5.00 4 2016-08-29 06:38:25
151. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์เครือข่ายศูนย์กระจายสินค้า 5.00/5.00 4 2016-08-29 09:26:55
152. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมการจัดทำบัญชีกลุ่มเกษตรกร 5.00/5.00 4 2016-08-30 06:24:46
153. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การเขียนบทความด้านการสหกรณ์ 5.00/5.00 4 2016-08-30 06:30:14
154. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 5.00/5.00 4 2016-08-30 09:09:30
155. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เรื่อง \"ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ และการขออนุมัติบุคคลภายนอก 5.00/5.00 4 2016-08-30 10:02:16
156. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการพัฒนาสหกรณ์โดยใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 5.00/5.00 4 2016-08-30 10:15:37
157. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การออกคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 5.00/5.00 4 2016-09-15 04:35:12
158. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การกำหนดระเบียบของสหกรณ์ 5.00/5.00 4 2016-09-15 06:19:09
159. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจการสหกรณ์และแนวคิดการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องสหกรณ์ 5.00/5.00 4 2016-09-15 08:14:04
160. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร 5.00/5.00 4 2016-09-15 08:18:15